Pen­tru fru­mu­sețe, pen­tru tot­de­au­na

Ală­turi de ine­lul de lo­god­nă și ve­ri­ghe­tă, bi­ju­te­ri­i­le ca­re ne însoțesc la nun­tă vor ră­mâne ală­turi de noi toa­tă viața, spu­nând po­ves­tea mai de­par­te.

Beau Monde Mirese - - Sumar -

De­nu­mit pia­tra iu­bi­rii, cua­rțul roz es­te pre­fe­rat de bi­ju­ti­e­rii din toa­tă lu­mea da­to­ri­tă ener­gi­ei po­zi­ti­ve și sen­ti­men­tu­lui cald de fe­ri­ci­re pe ca­re le tran­smi­te. Cua­rțul roz dez­vă­lu­ie iu­bi­rea și ar­mo­nia ce­lor ca­re îl poar­tă, in­spi­ră pa­si­u­ne și tan­drețe. Ase­me­nea unui par­fum ca­re ne învă­lu­ie cu no­te­le sa­le enig­ma­ti­ce, cua­rțul roz ne poar­tă într-o sen­zua­li­ta­te cu­min­te, ca­re nu sim­te ne­voia să ia­să în evi­de­nță. Bi­ju­te­ri­i­le stau sub sem­nul pas­te­lu­lui vă­zut ca emoție, în ca­re au­rul a fost fo­lo­sit cu dis­creție, mai mult pen­tru a su­sți­ne mon­tu­ra, pu­nând în va­loa­re pi­e­tre­le preți­oa­se.

Ener­gia cal­dă a ro­zu­lui pal es­te com­pli­men­ta­tă și de cris­ta­li­nul pur al dia­man­te­lor. Con­tras­tul ce­lor do­uă pi­e­tre cre­e­a­ză un echi­li­bru cro­ma­tic ele­gant și con­tem­po­ran, cu de­ta­lii as­cun­se și sim­bo­lis­ti­că spi­ri­tua­lă.

De­li­ca­tețea fas­ci­nan­tă a ge­me­lor es­te su­bli­nia­tă de așe­za­rea lor, pre­cum pe­ta­le­le unei flori, într-o ar­hi­tec­tu­ră fe­mi­ni­nă ușor enig­ma­ti­că. Prin apa­ren­ta sim­pli­ta­te a de­sig­nu­lui, bi­ju­te­ri­i­le aduc o tușă ro­man­ti­că ți­nu­tei, dându-ți sen­zația că au fost in­spi­ra­te de o si­lue­tă învă­lu­i­tă într-un voal dia­fan, ase­me­nea unei mi­re­se.

Co­li­er Tei­lor aur roz 18K, 710 € 6 cua­rțuri roz tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 2.920 ct / 6 dia­man­te tran­spa­ren­te tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 0.129 ct

Cer­cei Tei­lor aur roz 18K, 1190 €, 12 cua­rțuri roz tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 5.570ct / 12 dia­man­te tran­spa­ren­te tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 0.262 ct.

Inel Tei­lor aur roz 18K, 870 €, 5 cua­rțuri roz tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 3.250 ct / 8 dia­man­te tran­spa­ren­te tăi­e­tu­ră ro­tun­dă 0.187 ct

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.