Alina Ceușan, o pri­nțe­să non­con­for­mis­tă

Beau Monde Mirese - - Sumar - FO­TO­GRA­FII: ROBERT PETREANU RE­A­LI­ZAT DE INA BORCEA

… lua­tă prin sur­prin­de­re şi ce­ru­tă în că­să­to­rie de do­uă ori, de ace­la­şi băr­bat, când se aştep­ta mai pu­ţin – şi ast­fel des­ti­ne­le lor se vor împle­ti ar­mo­ni­os într-o fru­moa­să zi de va­ră a anu­lui vi­i­tor. Alina Ceu­şan ne-a fă­cut o de­mon­stra­ţie de mi­re­a­să non­con­for­mis­tă şi ne-a răs­puns la câte­va între­bări.

BMM: Cum şi când v-aţi cu­nos­cut, tu şi Raul?

Alina Ceușan: Ne-am cu­nos­cut un­de­va în a do­ua ju­mă­ta­te a anu­lui 2012, la un sa­lon de be­au­ty. Noi (n.r. Alina și pri­e­te­na ei, Car­men Gre­be­nișan) toc­mai ne mu­ta­se­răm la Cluj-na­po­ca pen­tru fa­cul­ta­te. Car­men pri­mi­se ca­dou de la iu­bi­tul ei o schim­ba­re de look, așa că am mers împreu­nă la sa­lon, un­de ne-am pe­tre­cut aproa­pe toa­tă zi­ua – Car­men ur­ma să-și schim­be cu­loa­rea pă­ru­lui din bru­net în blond și asta du­ra ce­va. Eu, în schimb, eram chiar la înce­put cu blo­gul și scriam foar­te mult, des­pre ori­ce ex­pe­ri­e­nță ca­re mă in­spi­ra. Şi cum am pe­tre­cut mult timp la sa­lon, am scris și des­pre ex­pe­ri­e­nța pe ca­re am avut-o aco­lo. Așa că, da, noi doi ne-am cu­nos­cut în acea zi, la sa­lon. La un mo­ment dat m-a între­bat da­că nu vre­au să îi fiu mo­del, pen­tru că ave­am un păr foar­te lung și bru­net. L-am re­fu­zat la vre­mea ace­ea, pen­tru că toc­mai fu­se­sem mo­del pen­tru o pri­e­te­nă din Târgu-mu­reș și mi se pă­rea fi­resc să îi ră­mân fi­de­lă. Dar da, ace­la a fost mo­men­tul în ca­re ne-am cu­nos­cut, cel în ca­re a fă­cut „clic“. Mi-a plă­cut pe loc de el, tre­bu­ie să re­cu­nosc, avea o mână ta­tua­tă, era îmbră­cat în ne­gru, era înalt, fru­mos, avea acel „je ne sais qu­oi”, o no­nșa­la­nță și o le­je­ri­ta­te în tot ce fă­cea… Ce mai, pă­rea per­fect! Ei, și de-atunci, de când ne-am cu­nos­cut, am ră­mas împreu­nă. Şi nici nu prea am mai stat des­pă­rțiți în ul­ti­mii ani.

Ro­chie Par­lor, 6.100 leiCer­cei Tei­lor, 1.550 eu­roCi­o­ca­te din gar­de­ro­ba mo­de­lu­lui și în ce­le­lal­te pa­gini

Ro­chie Par­lor, 4.900 leiVoal Par­lor, preț la ce­re­re Cer­cei 4.540 eu­ro și inel 1.550 eu­ro, am­be­le Tei­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.