Re­co­man­dări sti­lis­ti­ce pen­tru mi­re

Da­că es­te o zi în viața unui băr­bat în ca­re tre­bu­ie să ara­te im­pe­ca­bil, ace­as­ta es­te zi­ua nu­nții sa­le. Te însori și nu știi ce cos­tum să îmbraci? Pen­tru a fa­ce ale­ge­rea po­tri­vi­tă, ți­ne cont de câte­va mici tru­curi, ca­re te vor scu­ti de mul­te bă­tăi de cap.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: CRIS­TI­NA NICOLAE

Echi­li­bru între ți­nu­te­le mi­ri­lor

Re­gu­li foar­te stric­te în ce­ea ce pri­vește ves­ti­men­tația de mi­re nu prea exis­tă, însă pe una es­te mu­sai să o res­pe­cți: să te sfă­tu­i­ești cu par­te­ne­ra ta asu­pra ți­nu­tei pe ca­re o vei pur­ta la nun­tă. Ace­as­tă zi es­te foar­te im­por­tan­tă pen­tru mi­re­a­să, ca­re vrea ca to­tul să ia­să per­fect, așa cum vi­se­a­ză încă de când era mi­că. Un­de mai pui că tre­bu­ie să exis­te un echi­li­bru între voi, ast­fel ca ți­nu­te­le voas­tre să fun­cți­o­ne­ze ca un întreg și să se com­ple­te­ze în an­sam­blu! Așa­dar, da­că ro­chia mi­re­sei es­te am­plă/ra­fi­na­tă/cu un aer re­gal și eveni­men­tul se des­fășoa­ră într-o sa­lă pli­nă de fast, mi­re­le va avea o ți­nu­tă pe mă­su­ră, tip black tie – smo­ching ele­gant (cu sau fă­ră ves­tă), că­mașă al­bă și pa­pi­on din mă­ta­se, pen­tru o no­tă ele­gan­tă. Da­că, dim­po­tri­vă, vă do­riți o nun­tă mai ca­sual, out of the box, fă­ră re­gu­li cla­si­ce, în acest caz ves­ti­men­tația mi­re­lui se va adap­ta sti­lu­lui nu­nții. Poți op­ta pen­tru sti­lul re­tro, ale­gând un cos­tum din trei pi­e­se (sa­cou, ves­tă, pan­ta­loni), iar ac­ce­so­ri­i­le pre­cum pa­pi­o­nul sau cra­va­ta în ca­ro­uri/dun­gi/bu­li­ne ori di­ver­se im­pri­meuri vor fi in­dis­pen­sa­bi­le. Da­că ro­chia mi­re­sei se înca­dre­a­ză în sti­lul hip­pie/ro­man­tic/bo­ho-chic, un cos­tum în cu­lori mai des­chi­se și ma­te­ria­le ușoa­re, o că­mașă co­lo­ra­tă asor­ta­tă cu o cra­va­tă uni sau un pa­pi­on flo­ral sunt ide­a­le pen­tru ti­ne.

Ca­va­le­rii de onoa­re „asor­tați“cu mi­re­le

Mi­re­le tre­bu­ie să se di­fe­re­nți­e­ze de ca­va­le­rii de onoa­re, însă es­te de pre­fe­rat să exis­te o mi­că le­gă­tu­ră între ves­ti­men­tația lor. În ce­le mai mul­te ca­zuri, aces­te di­fe­re­nțe se re­a­li­ze­a­ză prin ac­ce­so­rii. Ofe­ră-le ca­va­le­ri­lor de onoa­re su­ges­tii le­ga­te de ce anu­me ți-ar plă­cea să poar­te în zi­ua nu­nții ta­le și sta­bi­liți cum să vă ac­ce­so­ri­zați, ast­fel încât să gă­siți ele­men­te ves­ti­men­ta­re co­mu­ne. Pen­tru o nun­tă ca­sual, pu­teți pur­ta cos­tu­me de ace­e­ași cu­loa­re, dar cu ves­te în cu­lori di­fe­ri­te. Ca­va­le­rii de onoa­re pot avea bre­te­le sau șo­se­te co­lo­ra­te ori cra­va­te cu im­pri­meuri hai­oa­se. Pe lângă fap­tul că va fi amu­zant vi­zual pen­tru pe­tre­că­reți, fo­to­gra­ful va cap­ta ima­gini de neu­i­tat. Ca­va­le­rii de onoa­re au ro­lul de a întreți­ne oa­re­cum at­mos­fe­ra, pe lângă mi­ci­le atri­buții pe ca­re tre­bu­ie să le înde­pli­neas­că înain­te și în tim­pul nu­nții. Da­că pri­e­te­nii tăi își do­resc să pu­neți la ca­le un mic plan pen­tru a-i pre­gă­ti o sur­pri­ză mi­re­sei sau ce­lor­la­lți in­vi­tați, pu­teți ale­ge să pur­tați tri­co­uri cu su­pe­re­roi sau di­ver­se me­sa­je sub că­măși. Cu o anu­mi­tă co­re­gra­fie învăța­tă în pre­a­la­bil, veți fa­ce un show cu ade­vă­rat me­mo­ra­bil. Un­de mai pui că te vei bu­cu­ra cu băi­eții de ace­as­tă ex­pe­ri­e­nță uni­că și veți pe­tre­ce ast­fel tim­pul împreu­nă înain­te de zi­ua cea ma­re ca să re­pe­tați.

Con­fort și ca­li­ta­te

Es­te im­por­tant să ale­gi pen­tru nun­tă un cos­tum ca­re vi­ne ca tur­nat pe ti­ne. Asi­gu­ră-te că e exact mă­ri­mea ta și că ară­ţi bi­ne în el. Ide­al ar fi să cum­peri unul în ca­re să te si­mți cât mai con­for­ta­bil și pe ca­re să îl mai poți pur­ta și cu alte oca­zii.Ți­ne cont de ca­li­ta­tea ma­te­ria­lu­lui, să se și­fo­ne­ze greu și să re­vi­nă ușor la for­ma iniția­lă.Țe­să­tu­ri­le ca­re res­pi­ră și sunt bi­ne to­le­ra­te de pi­e­le (cașmir, lână, bum­bac) îți vor con­feri li­ber­ta­te de mișca­re, vei tran­spi­ra ast­fel mai greu și te vei sim­ţi fresh în tim­pul fo­to­gra­fi­i­lor ofi­cia­le și pe par­cur­sul nu­nții. Când vi­ne vor­ba de cu­loa­re, tre­bu­ie să iei în con­si­de­ra­re și se­zo­nul.

Ne­gru, gri sau al­bas­tru închis merg tot anul, în timp ce cu­lo­ri­le pu­ter­ni­ce ori nuan­ţe­le pas­tel ara­tă cel mai bi­ne pe timp de va­ră. Că­ră­mi­zi­ul sau ma­ro­ul sunt cu si­gu­ra­nță ce­le mai in­spi­ra­te ale­geri pen­tru toam­nă. Pen­tru cei tra­diți­o­na­liști, o ba­tis­tă, bu­toni uni­cat, o ves­tă sau un pa­pi­on în cu­lo­ri­le pă­mântu­lui sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a da o no­tă per­so­na­lă ți­nu­tei lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.