De ce ne că­să­to­rim re­li­gi­os

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Să fim sin­ceri, chiar da­că apa­rți­nem unei anu­mi­te re­li­gii, nu înse­am­nă că sun­tem nea­pă­rat cre­din­ci­oși cu toții sau că mer­gem re­gu­lat la bi­se­ri­că. Și to­tuși, atunci când vi­ne vor­ba de că­să­to­rie, ma­jo­ri­ta­tea cu­plu­ri­lor se că­să­to­resc nu doar la pri­mă­rie, ci și la bi­se­ri­că. Cum se ex­pli­că asta? Se pa­re că la pri­mă­rie oa­me­nii simt că sem­nea­ză doar un soi de con­tract, ca­re poa­te fi re­zi­liat ori­când – chiar da­că nu se gândește ni­meni con­cret la asta în mo­men­tul în ca­re spu­ne DA. În con­ce­pția re­li­gi­ei însă, Da-ul dat es­te ce­ea ce ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi si­mțim cu ade­vă­rat și am vrea să ex­pri­măm: o pro­mi­si­u­ne pen­tru eter­ni­ta­te, o ex­pre­sie a uni­u­nii pen­tru veșni­cie. Iar acest lu­cru es­te prea im­por­tant pen­tru a nu fi ros­tit. De ace­ea vrem cum­va să ne asi­gu­răm și de pri­mi­rea bi­ne­cu­vântă­rii ce­rești și s-o săr­bă­to­rim prin­tr-o ce­re­mo­nie în fața tu­tu­ror pri­e­te­ni­lor, a ru­de­lor și a cu­noști­nțe­lor. În plus, Da-ul din bi­se­ri­că es­te mult mai emoți­o­nant de­cât cel de la pri­mă­rie, ca­re es­te mai sec.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.