#lus­tlist:

Fru­mu­seții Știri fresh din lu­mea

Beau Monde - - Sumar Iulie - TEXT MĂDĂLINA IONESCU

Da­că nu ți-ai pregătit încă ar­se­na­lul de be­au­ty pen­tru se­zo­nul es­ti­val, nu es­te ni­cio pro­ble­mă. Noi îți an­ti­ci­păm do­ri­nțe­le și ne­voi­le și îți pre­zen­tăm câte­va din­tre ce­le mai efi­ci­en­te pro­pu­neri ale mo­men­tu­lui.

PRIVIRE HIPNOTICĂ

Gi­ven­chy re­vo­luți­o­nea­ză ide­ea de privire in­ten­să, prin lan­sa­rea unei mas­ca­ra spec­ta­cu­loa­se, Noir Inter­dit (158 lei, Sep­ho­ra). Pe­ria de 90° se mu­le­a­ză în fun­cție de ne­voie, pe ver­ti­cal însem­nând lun­gi­me și vo­lum ma­xi­me, prin­tr-o sin­gu­ră apli­ca­re. For­mu­la es­te, de ase­me­nea, ex­ce­pți­o­na­lă: pe ba­ză de ce­a­ră na­tu­ra­lă ade­ren­tă și per­me­a­bi­lă și pig­me­nți ul­tra­co­lo­rați, ca­re îmbra­că per­fect ge­ne­le.

CONFORT ȘI LE­JE­RI­TA­TE

Da­că ai te­nul sen­si­bil, re­a­cți­o­nând ime­diat la fac­to­rii de me­diu (po­lua­re, ra­diații so­la­re, tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te, apă de ma­re sau de pis­ci­nă etc.), înce­ar­că no­ua cre­mă

Pur Confort de la Gu­i­not

(253 lei, To­pLi­ne)! Ace­as­ta cal­me­a­ză pi­e­lea și cre­e­a­ză o ba­ri­e­ră de pro­te­cție ide­a­lă, da­to­ri­tă ex­trac­tu­lui de mușețel și a al­ge­lor ver­zi din com­po­ziție.

ARO­MA TOSCANEI

Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo adu­ce un oma­giu Toscanei și ope­rei Di­vi­na Co­me­die a lui Dan­te, prin lan­sa­rea La Com­me­dia din ga­ma pre­mi­um a ca­sei, Tus­can So­ul Qu­in­tes­sen­tial

(EDT, 75 ml, 715 lei, Do­u­glas). Pros­peți­mea por­to­ca­lei amă­rui întâlnește Car­da­mo­mul, creând o am­bră epi­că și or­bi­toa­re, iar fu­zi­u­nea din­tre mi­ro­de­nii și nu­cșoa­ră împrăștie sen­zua­li­ta­tea in­can­des­cen­tă a cu­ișoa­re­lor.

INFUZII FUCSIA

Cu­loa­re ul­train­ten­să, for­mu­lă wa­ter­proof, tex­tu­ră de gel în cre­mă

ca­re se apli­că ex­trem de ușor, in­di­fe­rent da­că do­rești o aco­pe­ri­re gra­dua­lă sau to­ta­lă - aces­tea sunt atuu­ri­le no­u­lui fard de ple­oa­pe de la Make Up For Ever, Aqua XL Co­lor

Paint (104 lei, Sep­ho­ra).

STRĂLUCIRE SO­LA­RĂ

Un efect ra­di­os, de pi­e­le să­ru­ta­tă de soa­re,

poa­te fi obți­nut cu nu­mai câte­va pi­că­turi de Di­or­skin Nu­de Air Lu­mi­ni­zer de la Di­or (251 lei). For­mu­la es­te îmbo­găți­tă cu ulei­uri ve­ge­ta­le încăr­ca­te cu age­nți de es­tom­pa­re și pig­me­nți iri­zați, con­fe­rind pi­e­lii un as­pect sa­ti­nat și lu­mi­nos.

PRO­TE­CȚIE SPORITĂ

Cu ex­tract de la­van­dă de ma­re și pro­po­lis pa­ten­tat, laptele pen­tru față și corp Sun Ca­re 50+ de la Api­vi­ta (preț la ce­re­re) ofe­ră o pro­te­cție ri­di­ca­tă împo­tri­va ra­diați­i­lor UVA și UVB, hi­dra­te­a­ză pi­e­lea, are efect an­ti­o­xi­dant și ți­ne la dis­ta­nță fo­toîmbă­trâni­rea. Es­te

re­zis­tent la apă și ide­al pen­tru pi­e­lea sen­si­bi­lă, des­chi­să la cu­loa­re.

DECLINĂRI MARINE

Cu no­ua co­le­cție de far­duri de ple­oa­pe de la Cha­nel, Ombre Pre­mière, poți crea loo­kuri atât na­tu­ra­le, cât și dra­ma­ti­ce, în fun­cție de alu­ra pe ca­re vrei să o obții. Din­tre ce­le 16 nua­nțe din ga­mă, pre­fe­ra­ta noas­tră es­te acest al­bas­tru ma­rin (166 lei), într-un fi­nish ușor sa­ti­nat, cu o re­zis­te­nță de până la opt ore.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.