The De­sig­ner:

Di­or

Beau Monde - - Sumar Iulie -

Dan­te­luri dia­fa­ne, tran­spa­re­nțe scan­da­loa­se, mo­de­le vin­ta­ge fe­mi­ni­ne – Di­or es­te și a fost din­tot­de­au­na chin­te­se­nța sti­lu­lui pa­ri­zian prin ex­ce­le­nță. Iar de când Ma­ria Gra­zia Chi­uri a pre­luat cârma de la Raf Si­mons, acest lu­cru es­te, par­că, mai evi­dent ca ni­ci­o­da­tă și se ve­de și în vânzări: în lis­ta For­bes 2017 Glo­bal 2000,

Di­or ocu­pă pri­mul loc în in­dus­tria de îmbră­că­min­te, cu un pro­fit ca­re se apro­pie de do­uă mi­liar­de de do­lari.

Da­că vrei să înțe­le­gi mai bi­ne ob­se­sia între­gu­lui ma­pa­mond pen­tru acest brand, mer­gi la Mu­zeul de Arte De­co­ra­ti­ve din Pa­ris – între 5 iulie 2017 și 7 ia­nua­rie 2018 poți ve­dea ex­po­ziția „Chris­tian Di­or, co­u­tu­ri­er du rêve”, cre­a­tă pen­tru a săr­bă­tori cei 70 de ani de is­to­rie a ca­sei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.