Be­au­ty DIY:

Ma­ni­chi­u­ra mo­men­tu­lui

Beau Monde - - Contents - TEXT MĂ­DĂ­LI­NA IONESCU

1. SPA pentru mâini și un­ghii

Pi­e­lea sen­si­bi­lă a mâi­ni­lor poa­te fi ata­ca­tă cu ușu­ri­nță de fac­tori din me­di­ul încon­ju­ră­tor, fi­ind mult mai pre­dis­pu­să sem­ne­lor îmbă­trâni­rii. Apoi, un­ghi­i­le sunt su­pu­se re­gu­lat sub­sta­nțe­lor dău­nă­toa­re din com­po­ziția la­cu­ri­lor de un­ghii, cu si­gu­ra­nță ai ob­ser­vat ten­di­nța că­tre îngăl­be­ni­re sau tex­tu­ra ca­san­tă. Deci ai ne­voie de aliați de îngri­ji­re pe mă­su­ră. Înce­pe ru­ti­na SPA cu o cre­mă ex­fo­lian­tă, ur­ma­tă de o mas­că re­ge­ne­ran­tă, pentru ca apoi să-ți învă­lui mâi­ni­le și un­ghi­i­le într-o cre­mă hi­dra­tan­tă și într-un se­rum pro­tec­tor. Gă­sești ast­fel de produse în noua ga­mă O.P.I, ProSPA, o li­nie de lux in­spi­ra­tă din teh­ni­ci­le de îngri­ji­re fa­cia­lă și per­fe­cți­o­na­tă pentru mâini și pi­ci­oa­re, dis­po­ni­bi­lă în sa­loa­ne­le de înfru­mu­seța­re și de nail ca­re.

4. Fi­xa­re im­pe­ca­bi­lă

Da­că ai fost aten­tă la me­to­da de lu­cru a brow expert-ului, atunci știi că aces­ta ale­ge să fi­xe­ze la fi­nal fi­re­le năz­dră­va­ne. Un gel sau o mas­ca­ra tran­spa­ren­tă spe­cial pentru sprânce­ne sau un spray fi­xa­tiv (pul­ve­ri­ze­a­ză-l pe o pe­rie cu­ra­tă, apoi piap­tă­nă fi­re­le), ia­tă pro­du­se­le ide­a­le la acest ca­pi­tol.

2. Tușe me­ta­li­ce

În pre­zent se poar­tă nua­nțe­le me­ta­li­ce, for­mu­le­le îmbo­găți­te cu mi­cro­par­ti­cu­le stră­lu­ci­toa­re de glit­ter sau de­ta­li­i­le scli­pi­toa­re. Fie că ape­le­zi la foițe me­ta­li­ce, pe ca­re să le aplici stra­te­gic pe su­pra­fața un­ghi­ei, cu aju­to­rul unui ade­ziv spe­cial, fie că op­te­zi pentru un lac de un­ghii cla­sic, un lu­cru es­te cert: un­ghi­i­le ta­le vor de­ve­ni cel mai hot ac­ce­so­riu.

3. No­ul Moon ma­ni­cu­re

Îți amin­tești de acest tip de ma­ni­chi­u­ră, fă­ră doar și poa­te. Doar că, de da­ta ace­as­ta, se­mi­lu­na de la ba­za un­ghi­ei, din zo­na cu­ti­cu­le­lor, se ex­tin­de că­tre cen­tru, pentru a se crea ast­fel un efect mult mai spec­ta­cu­los. Pentru a re­a­li­za no­ul Moon ma­ni­cu­re, ape­le­a­ză cu încre­de­re la foițe tran­spa­ren­te, apoi apli­că la­cul de un­ghii în zo­na de vârf a un­ghi­i­lor. La fi­nal, adau­gă un strat de­li­cat de top coat, pentru un to­u­ch lu­ci­os și uni­form, dar și ca să te asi­guri că ma­ni­chi­u­ra va re­zis­ta cu brio timp de mai mul­te zi­le.

La­curi de un­ghii Ro­u­ge Di­or Ver­nis, nua­nțe­le Enig­ma și Pa­ra­dox, Di­or, 131 lei/fi­e­ca­re

Lac de pic­tu­ră Nail Art, Mel­ki­or, 29 lei

Lac de un­ghii 60 Se­con­ds by Ri­ta Ora, nua­nța Ri­ta’s Black, Rim­mel Lon­don, 9 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.