No­tes from the Be­au­ty Desk:

Re­co­man­dă­ri­le be­au­ty edi­to­ru­lui

Beau Monde - - Contents -

Sep­ho­ra X Kat Von D

Tat­too ar­tist la ori­gi­ne, Kat Von D es­te un fe­no­men al fru­mu­seții, fi­ind re­cu­nos­cu­tă prin sti­lul său

unic și îndrăz­neț. Com­bi­nând pigmenți co­lo­rați in­te­nși, pentru o aco­pe­ri­re to­ta­lă și un efect de du­ra­tă, ve­de­ta din L.A. Ink a lan­sat o co­le­cție de make-up fas­ci­nan­tă, pe ca­re o gă­sești acum

în ma­ga­zi­ne­le Sep­ho­ra. Pro­du­sul meu preferat? Pa­le­ta de far­duri de ple­oa­pe Sha­de + Li­ght Eye Con­to­ur Quad, dis­po­ni­bi­lă ex­clu­siv online, pe sep­ho­ra.ro. Com­pu­să din pa­tru nua­nțe ma­te, cu tex­turi

mă­tă­soa­se, pa­le­ta îți per­mi­te să re­a­li­ze­zi nu­me­roa­se com­bi­nații de ma­chiaj în zo­na pri­vi­rii, ju­cându-se

cu lu­mi­ni­le și cu um­bre­le.

FASCINAȚIE DE NIȘĂ

Ales­san­dro Gaul­ti­eri, cre­a­to­rul li­ni­i­lor de par­fum Orto Pa­ri­si și Na­so­mat­to, a cre­at o no­uă co­moa­ră ol­fac­ti­vă de nișă, în va­rian­ta ex­tract de par­fum. Ter­roni de la Orto

Pa­ri­si es­te de­di­cat bu­ni­cu­lui al­chi­mis­tu­lui, Vi­cen­zo Pa­ri­si, fi­ind in­spi­rat din is­to­ria vul­ca­nu­lui Ve­zu­viu. De ace­ea, mi­roa­se ca o ex­plo­zie pro­fun­dă de pă­mânt și la­vă vul­ca­ni­că, ca­re îți va ră­văși si­mțu­ri­le la pro­priu.

Fațe­te­le roșu­lui

Cu oca­zia Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, Cha­nel te in­vi­tă să treci pra­gul ma­ga­zi­nu­lui din Bă­neasa Shop­ping Ci­ty (Cha­nel Be­au­ty Spa­ce) ca să des­co­peri co­le­cția de make-up de Cră­ci­un, Col­lec­ti­on Li­bre 2017. Pa­tru nua­nțe ape­ti­san­te de roșu, ca­re

se mu­le­a­ză per­fect pe sub­to­nu­ri­le pi­e­lii, sunt încap­su­la­te în Ro­u­ge Allu­re și Ro­u­ge Allu­re Vel­vet din mi­cro­co­le­cția Nu­méros Ro­u­ges. Și pri­vi­rea es­te cel puțin la fel de cap­ti­van­tă în acest fi­nal

de an, bran­dul lan­sând pa­le­ta de cinci to­nuri Trait de Ca­rac­tère, pre­cum și far­dul sin­gle Ombre Pre­mière Crème, acum în va­rian­ta kha­ki pla­ti­nat. Dra­ma­tis­mul pri­vi­rii poa­te fi con­stru­it însă și cu Sty­lo Yeux Wa­ter­proof, într-un verde smarald ră­văși­tor, și mas­ca­ra Vo­lu­me de Cha­nel, ca­re adau­gă un to­u­ch bur­gund loo­ku­lui. Ga­ma Col­lec­ti­on Li­bre 2017 es­te dis­po­ni­bi­lă înce­pând cu

1 noiembrie.

Ti­ne­rețe fă­ră

bă­trânețe

Sem­ne­le îmbă­trâni­rii apar pentru că pi­e­lea se de­gra­de­a­ză înce­tul cu înce­tul - ni­ve­lul de hi­dra­ta­re sca­de, ba­ri­e­ra cu­ta­na­tă se slă­bește, iar stre­sul oxi­da­tiv se ac­cen­tue­a­ză. Du­pă no­uă ani de cer­ce­ta­re, Vi­chy a dez­vol­tat pri­ma sa ga­mă de îngri­ji­re ca­re co­rec­te­a­ză și înce­ti­nește apa­riția sem­ne­lor de îmbă­trâni­re a te­nu­lui, înain­te ca aces­tea să apa­ră la su­pra­față. Flu­i­dul Slow Âge es­te pro­du­sul-star al ga­mei, încap­su­lând

trei in­gre­di­en­te na­tu­ra­le re­cu­nos­cu­te pentru pu­te­rea lor te­ra­peu­ti­că: Bai­ca­li­nă, ex­tract an­ti­o­xi­dant și an­ti­po­lua­re din ră­dă­ci­nă, Bi­fi­dus, ca­re for­ti­fi­că ba­ri­e­ra cu­ta­na­tă și sca­de sen­si­bi­li­ta­tea pi­e­lii, și Apă ter­ma­lă mi­ne­ra­li­zan­tă Vi­chy, încăr­ca­tă cu 15

mi­ne­ra­le ese­nția­le.

ȘTIINȚA FRU­MU­SEȚII

Shi­sei­do a dez­vol­tat o ga­mă de skin­ca­re ca­re hră­nește pu­te­ri­le na­tu­ra­le ale pi­e­lii, re­dându-i fru­mu­sețea ori­gi­na­ră. De­nu­mi­tă

WASO, a fost cre­a­tă având la ba­ză fi­lo­so­fia was­ho­ku, ese­nța Ja­po­ni­ei în bu­că­tă­rie, ce res­pec­tă uni­ci­ta­tea fi­e­că­rui

in­gre­di­ent și ma­xi­mi­ze­a­ză aro­ma sa na­tu­ra­lă. Ast­fel, ga­ma se ghi­de­a­ză du­pă cele cinci prin­ci­pii ale bu­că­tă­ri­ei ja­po­ne­ze,

ca­re con­duc la ar­mo­nie și echi­li­bru, în ter­meni de nu­triție și es­te­ti­că: cinci tex­turi, cinci cu­lori, cinci in­gre­di­en­te, cinci me­to­de de pre­pa­ra­re și cinci gus­turi. Prin­tre in­gre­di­en­te­le for­mu­le­lor de îngri­ji­re, re­gă­sim mor­cov, mi­e­re, to­fu, frun­ze de lo­quat și ci­u­per­că al­bă ge­la­ti­noa­să. Eu m-am lă­sat se­du­să ire­me­dia­bil de cre­ma hi­dra­tan­tă Cle­ar Me­ga-Hy­dra­ting, grație efec­tu­lui său de cu­răța­re in­ten­să și a me­nți­ne­rii hi­dra­tă­rii în

epi­der­mă pentru 24 de ore.

Pa­le­tă de far­duri Sha­de + Li­ght Eye Con­to­ur Quad, Kat Von D Be­au­ty, 126 lei (sep­ho­ra.ro)

Cre­mă hi­dra­tan­tă Cle­ar Me­ga-Hy­dra­ting, WASO, Shi­sei­do, 255 lei

Flu­id Slow Âge, Vi­chy, 107 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.