Again­st the Odds

Beau Monde - - Culture Mix -

uzi nu­me­le Aa­ron Sor­kin și te gândești in­stan­ta­neu la dra­me un­de se vor­bește mult. Foar­te mult. Dia­log mi­tra­liat în să­li de ju­de­ca­tă sau să­li de șe­di­nță. Băr­bați pu­ter­nici ca­re nu pot să ac­cep­te ade­vă­rul. Mași­nați­uni po­li­ti­ce com­pli­ca­te. Spor­ti­vi ca­re se joa­că cu sis­te­mul. Un to­ci­lar mul­ti­mi­li­o­nar ca­re se hol­be­a­ză la pa­gi­na lui de Fa­ce­book, apă­sând bu­to­nul de refresh din se­cun­dă în se­cun­dă. Sor­kin e un sce­na­rist pre­miat, cu un talent ca­re se dis­tin­ge din mu­lți­me, iar anul ăsta își fa­ce de­bu­tul în re­gie cu Mol­ly’s Ga­me, po­ves­tea ade­vă­ra­tă a lui Mol­ly Bloom, schi­oa­re pro­fe­si­o­nis­tă ca­re se rein­ven­te­a­ză ca pri­nțe­să a po­ke­ru­lui, ți­nând jo­curi pri­va­te pentru eli­ta Hol­ly­wood-ului, prin­tre ca­re se nu­mă­ră ac­tori fai­moși, mu­zi­ci­eni și mem­bri ai ma­fi­ei, doar pentru a se ve­dea într-un fi­nal prin­să într-un pro­ces de mi­li­oa­ne de do­lari. 140 de mi­nu­te de dra­mă pe­tre­cu­tă într-o sa­lă de ju­de­ca­tă, mai ales că e ba­za­tă pe o po­ves­te de ca­re nu a au­zit ni­meni, pa­re o mu­ta­re ris­can­tă pentru pri­ma lui aven­tu­ră re­gi­zo­ra­lă, dar jo­cul i-a ieșit de mi­nu­ne. Nu e o sur­pri­ză că Mol­ly’s Ga­me e un film sti­lat, alu­ne­cos și cu mult zvâc, dar e o sur­pri­ză cât de in­cre­di­bil de emoți­o­nal și fe­mi­nist ajun­ge să fie. Ca și The So­cial Net­work, Mol­ly’s Ga­me e struc­tu­rat în ju­rul unei bă­tă­lii le­ga­le. La doi ani du­pă ce și-a închis jo­cu­ri­le de po­ker, Mol­ly Bloom e ares­ta­tă, ba­nii și pro­pri­e­tăți­le îi sunt con­fis­ca­te și i se dau doar câte­va zi­le să-și gă­se­as­că un avo­cat. Cum s-a ajuns aici și înco­tro se îndre­ap­tă lu­cru­ri­le pentru ea e su­bi­ec­tul prin­ci­pal al fil­mu­lui. Jes­si­ca Chas- tain e elec­tri­că, ju­când-o pe Mol­ly în toa­te ipos­ta­ze­le sa­le: cea de schi­oa­re cu vi­se mari, cea de hos­te­să in­fluen­tă, cea de de­pen­den­tă de al­cool și dro­guri, cea ca­re lup­tă pentru a câști­ga un pro­ces, re­fu­zând să-și încal­ce prin­ci­pi­i­le. Mol­ly e un per­so­naj pe ca­re-l ve­dem rar la ci­ne­ma: o atle­tă al că­rei vi­i­tor spor­tiv e între­rupt de un ac­ci­dent ori­bil, dar ca­re nu fa­ce o tra­ge­die din asta. O fe­meie su­per­bă și glam, cu un IQ ri­di­cat, dar fă­ră iu­bit sau co­pii și fă­ră ti­tu­la­tu­ra de fem­me fa­ta­le. O de­pe­den­tă și o cri­mi­na­lă, dar nu în tra­diți­o­na­lul sens al cu­vântu­lui. Com­pa­ra­bil cu ro­lul pe ca­re Ju­lia Ro­ber­ts l-a fă­cut în Erin Broc­ko­vi­ch, doar că Mol­ly’s Ga­me e mai hai­os, mai emoți­o­nal și mai neaștep­tat. Pro­ba­bil că va câști­ga Osca­rul pentru cel mai bun sce­na­riu adap­tat și cea mai bu­nă ac­triță în ro­lul prin­ci­pal, iar, da­că nu ar fi exis­tat Dun­kirk, poa­te ar fi luat și sta­tue­ta pentru cel mai bun film. Ră­mâne de vă­zut. Pre­mi­e­ra în Ro­mânia es­te pe 8 decembrie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.