The Cre­a­ti­ve Ques­ti­on­nai­re

Bog­dan Ni­co­lai

Beau Monde - - Culture Mix -

Sce­na­rist pentru Vo­cea Ro­mâni­ei, en­dor­ser, MC, po­et, om de ra­dio și fun­ny guy par ex­cel­len­ce, Bog­dan e unul din­tre cei mai proas­peți și mai su­cu­le­nți cre­a­ti­vi ca­re ne-au atras ate­nția în ultima pe­ri­oa­dă. L-am tras de lim­bă și l-am con­vins să ne per­mi­tă să arun­căm un ochi în spa­te­le cor­ti­nei.

Ca­re e ri­tua­lul tău de „deștep­ta­re” a cre­a­ti­vi­tății?

Ci­tesc mult şi din do­me­nii cât mai di­ver­se: şti­i­nțe na­tu­ra­le, fi­lo­so­fie, is­to­rie, dra­ma­tur­gie, ben­zi de­se­na­te, ro­ma­ne, blo­guri, pre­sa co­ti­dia­nă. Iar când mă apuc pro­priu-zis de lu­cru, mă aşez într-un fo­to­liu, la mi­ne pe te­ra­să. In­di­fe­rent de vre­me, stau în aer li­ber, be­au ce­va cald, îmi as­cult vi­ni­lu­ri­le şi încep să mâzgă­lesc cu sti­lo­ul pe hârtie. Jo­curi, cu­vin­te, li­nii, apoi idei­le prind viață.

Ce ele­ment ai zi­ce că e ab­so­lut ese­nțial în pro­ce­sul cre­a­ti­vi­tății?

De­pin­de de la un cre­a­tiv la altul.

Uno­ra nu le lip­seş­te al­coo­lul sau iar­ba, alto­ra na­tu­ra sau ri­tua­lu­ri­le ca­re mai de ca­re mai ci­u­da­te. Mu­zi­ca nu poa­te lip­si din ta­bi­e­tu­ri­le me­le. Şi nici sti­lo­ul meu no­ro­cos.

În ce mo­ment al zi­lei pre­feri să lu­cre­zi și de ce?

Di­mi­neața de­vre­me sunt cel mai pro­duc­tiv. Cred că așa mi-a ră­mas se­tat crei­e­rul du­pă cei cinci ani de ma­ti­nal ProFM.

Ca­re e gus­ta­rea ta pre­fe­ra­tă, pe ca­re o sa­vu­re­zi în timp ce lu­cre­zi?

Da­că nu lu­crez con­tra­cro­no­me­tru, fac dru­muri de­se la bu­că­tă­rie şi mă re­a­pro­vi­zi­o­nez cu fe­lu­ri­te brânze­turi sau îmi fac ce­ai­uri, ca­fe­le și ci­o­co­la­tă cal­dă. Da­că sunt stre­sat, ro­nțăi alu­ne, ca­ju, fis­tic, tot fe­lul de se­mi­nțe...

Cum îți bei ca­fe­aua?

Ca­fe­aua, ca iu­bi­ta, tre­bu­ie să fie sla­bă, dul­ce, nu­mai lap­te şi mi­e­re.

Ca­re e tru­cul ca­re te aju­tă să treci pes­te blo­ca­jul cre­a­tiv?

Cu tim­pul, blo­ca­je­le cre­a­ti­ve nu te mai spe­rie. Te ri­dici, faci o pau­ză în ca­re te de­co­nec­te­zi to­tal, apoi te întorci.

S-a spus că ge­ni­ul e 1% in­spi­rație și 99% tran­spi­rație. Cum e pro­cen­ta­jul în ca­zul tău?

În ca­zul meu, ide­ea e to­tul. Du­pă ce o am, mun­ca de­vi­ne o re­a­lă plă­ce­re. Deci, pentru mi­ne, e toc­mai in­vers: 99% in­spi­rație, 1% tran­spi­rație. Dar poa­te că d-aia nu sunt ge­niu...

Ca­re e proi­ec­tul tău de vis, la ca­re ți-ar plă­cea să lu­cre­zi?

Proi­ec­tul de vis es­te cel în ca­re n-ar mai tre­bui să lu­crez. Lă­sând glu­ma de­o­par­te, proi­ec­te­le la ca­re lu­crez acum sunt de vis. Nu vre­au de­cât să le duc pe ele cât mai sus.

Ca­re speri că va fi moște­ni­rea ta cre­a­ti­vă?

Sper că, du­pă moar­tea mea, oa­me­nii vor re­ve­ni asu­pra po­e­zi­i­lor me­le și asu­pra ma­te­ria­le­lor jur­na­lis­ti­ce pe ca­re le con­si­der va­lo­roa­se: ar­ti­co­le, re­por­ta­je, in­ter­vi­uri etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.