CON­CEPT CON­TEM­PO­RAN

Beau Monde - - Flashnews -

Un nou con­cept sto­re și-a des­chis po­rți­le, la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie, în AFI Pa­la­ce Co­tro­ceni. Tom­my Hil­fi­ger a ales pentru aces­ta un de­sign ce fu­zi­o­nea­ză ADN-ul și moște­ni­rea bran­du­lui cu fi­ni­sa­je mo­der­ne și cu­ra­te, pre­cum și cu o es­te­ti­că lu­mi­noa­să și ae­ri­si­tă. Lan­sa­rea no­u­lui con­cept sto­re ce­le­bre­a­ză, de ase­me­nea, co­lec­ţi­i­le din se­zo­nul toamnă-iar­nă 2017 și cap­su­la Tom­my x Gi­gi, afla­tă acum la cea de-a treia ediție. Ast­fel, pentru o ex­pe­ri­e­nță fas­hi­on în cel mai pur sens al cu­vântu­lui, ace­as­tă no­uă

destinație es­te un must.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.