NOI DESTINAȚII DE SHOP­PING

Beau Monde - - Flashnews -

Una din­tre cele mai plă­cu­te su­pri­ze ale aces­tei pe­ri­oa­de es­te, fă­ră doar și poa­te, des­chi­de­rea, la fi­nal de sep­tem­brie, a mo­no­bran­du­ri­lor Phi­lipp Plein și Bil­li­o­nai­re în Ro­mânia. Si­tua­te în ga­le­ria co­mer­cia­lă The Grad Avenue, de la par­te­rul ho­te­lu­lui JW Ma­ri­ott din Bu­cu­rești, ma­ga­zi­ne­le au fost inau­gu­ra­te prin­tr-un eveni­ment spec­ta­cu­los, însoțit de show-uri de lu­mini, proi­e­cții spe­cia­le și mu­zi­că, o opor­tu­ni­ta­te ra­ră de a des­co­peri

uni­ver­su­ri­le ce­lor do­uă bran­duri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.