The Mo­ment: Lux etic

Beau Monde - - Contents -

Gucci se bu­cu­ră de ma­re pri­ză la pu­blic în mo­men­tul aces­ta. Mai ma­re de­cât de obi­cei. Bran­dul a anu­nțat re­cent că plă­nu­i­ește ca, înce­pând de anul vi­i­tor, să nu mai fo­lo­se­as­că bla­nă. „Cre­zi că e mo­dern să mai fo­lo­sești bla­nă în zi­ua de astă­zi? Eu nu cred, și de-aia am de­cis să nu o mai fa­cem. E o ten­di­nță înve­chi­tă. Cre­a­ti­vi­ta­tea poa­te zbu­ra în mul­te di­re­cții di­fe­ri­te, nu ai ne­voie de bla­nă pentru asta. În plus, res­pon­sa­bi­li­ta­tea so­cia­lă es­te una din va­lo­ri­le prin­ci­pa­le ale ca­sei noas­tre și vom con­ti­nua să ne dăm toa­tă si­li­nța pentru a pro­te­ja mai bi­ne me­di­ul și ani­ma­le­le”, a spus Mar­co Biz­zari, preșe­din­te și di­rec­tor exe­cu­tiv Gucci, într-un in­ter­viu pentru Bu­si­ness of Fas­hi­on. Cha­pe­au și să spe­răm că vor fi mu­lți cei ca­re le vor ur­ma exem­plul.

19

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.