The Girl: Kaia Ger­ber

Beau Monde - - Contents -

Din afa­ră, ex­plo­zia Kai­ei Ger­ber pe sce­na mo­dei pa­re mâna des­ti­nu­lui. În mai puțin de o lu­nă, ime­diat du­pă ce a împli­nit 16 ani, svel­ta fi­i­că a lui Cin­dy Craw­ford a de­venit un mag­net al mo­dei stră­zii, a apă­rut în ab­so­lut toa­te ma­ri­le pre­zen­tări de modă ale sezonului și a atins sta­tu­tul de ri­sing star ca­re pro­mi­te. Pentru că es­te per­so­ni­fi­ca­rea per­fec­tă atât a nos­tal­gi­ei cu­ren­te du­pă ide­a­lul de fru­mu­sețe gla­ma­zo­nian al ani­lor no­uă­zeci, cât și a ob­se­si­ei mo­der­ne pentru sta­ru­ri­le de a do­ua ge­ne­rație (fi­ii și fi­i­ce­le ce­le­bri­tăți­lor noas­tre pre­fe­ra­te), Ger­ber pa­re să fi venit la mo­men­tul po­tri­vit și pa­re să nu ai­bă ne­voie de ce­ea ce res­tul mo­de­le­lor con­stru­i­esc în mai mu­lți ani: tes­te cu fo­to­gra­fi pentru a-și îmbu­nă­tăți abi­li­tăți­le de a po­za sau un stu­diu con­sis­tent și ri­gu­ros al ar­tei mer­su­lui pe po­di­um. Cât e in­stinct și cât e ma­te­rial ge­ne­tic? Ră­mâne de vă­zut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.