FIORUCCI

Beau Monde - - The Buzz -

Pre­fața e scri­să de So­fia Cop­po­la, ca­re po­ves­tește cum viața ei nu a mai fost ni­ci­o­da­tă la fel du­pă ce a des­co­pe­rit, în ado­les­ce­nță, ma­ga­zi­nul Fiorucci din New York. În anii șap­te­zeci și op­tzeci, aces­ta era ade­sea des­cris ca un soi de Stu­dio 54 pe timp de zi: aici l-a cu­nos­cut Marc Ja­cobs pe Cal­vin Klein, Jac­kie O și Eli­za­beth Tay­lor obișnu­iau să se re­la­xe­ze în ca­fe­neaua adia­cen­tă, Tru­man Ca­po­te ți­nea se­si­uni de au­to­gra­fe, iar Ken­ny Scharf a avut pri­ma lui ex­po­ziție so­lo. Albu­mul, pu­bli­cat de Riz­zo­li, es­te o ce­le­bra­re a ace­lei ener­gii ini­mi­ta­bi­le. Co­nți­ne ima­gini din ar­hi­vă și in­ter­vi­uri cu ce­le­bri­tăți ca­re împăr­tășesc anec­do­te despre enig­ma­ti­cul fon­da­tor al shop-ului: Elio Fiorucci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.