Iu­lia­na Tu­dor

De vor­bă cu IU­LIA­NA TU­DOR

Beau Monde - - Contents - IN­TER­VIU DE RO­XA­NA DOBRIȚĂ

O știi de la te­le­vi­zor, dar știi cu ade­vă­rat to­tul despre ea? Cu si­gu­ra­nță nu, dar si­gur vei afla câte­va lu­cruri noi și neaștep­ta­te despre mult-iu­bi­ta gaz­dă a show-ului „O da­tă-n viață” și pro­mo­tor ne­o­bo­sit al fol­clo­ru­lui ro­mânesc.

Mai ai emoții atunci când ca­me­re­le încep să ru­le­ze?

Întot­de­au­na! Da­că mi s-ar lua pul­sul înain­te de a in­tra în emi­sie, cu si­gu­ra­nță s-ar che­ma o am­bu­la­nță. Du­re­a­ză, însă, câte­va mi­nu­te înain­te de a păși în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor și câte­va se­cun­de du­pă… Din mo­men­tul în ca­re am înce­put să vor­besc, to­tul de­vi­ne ușor și fi­resc!

Vei fa­ce par­te din ju­ri­ul „Ve­de­ta Po­pu­la­ră”, talent show-ul pro­dus de TVR. Ne poți da câte­va in­for­mații be­hind the sce­nes?

Sunt gaz­da și pro­du­că­to­rul show-ului. Ju­ri­ul es­te de for­mat din cinci per­so­na­li­tăți că­ro­ra le mu­lțu­mesc pentru că au ac­cep­tat să ne fie ală­turi în acest proi­ect: Gri­go­re Leșe, Mir­cea Di­nes­cu, Eli­se Stan, Lau­ra La­vric și Con­stan­tin Ence­a­nu. Vă pot spune că es­te un ju­riu im­pre­vi­zi­bil.

Cum ai con­vin­ge pe ci­ne­va ca­re nu a as­cul­tat ni­ci­o­da­tă mu­zi­că po­pu­la­ră să dea mai mul­tă ate­nție fol­clo­ru­lui?

Am fă­cut asta cu suc­ces timp de 18 ani. Adu­când de par­tea fol­clo­ru­lui oa­meni ca­re nu as­cul­ta­se­ră nici mă­car o da­tă-n viață ace­as­tă mu­zi­că! Așa că voi con­ti­nua să caut ace­le mij­loa­ce ca­re să câști­ge de par­tea mu­zi­cii noas­tre tra­diți­o­na­le cât mai mu­lți ro­mâni! Din 22 oc­tom­brie vă in­vit să ve­deți cum vom fa­ce acest lu­cru prin no­ul pro­gram pe ca­re îl pro­pu­nem te­les­pec­ta­to­ri­lor, VE­DE­TA PO­PU­LA­RĂ!

Spune-ne ce­va despre ti­ne ce nu ai dez­vă­lu­it ni­ci­o­da­tă în ni­ci­un in­ter­viu.

Du­pă fi­e­ca­re tran­smi­si­u­ne di­rec­tă, când ca­de cor­ti­na și ră­mân doar eu cu mi­ne... plâng... plâng de bu­cu­rie și mu­lțu­mesc pentru fi­e­ca­re cli­pă în ca­re pot să fac ace­as­tă me­se­rie splen­di­dă!

Ca­re e de­fi­niția ta per­so­na­lă a en­ter­tain­men­tu­lui de ca­li­ta­te?

Au­di­e­nță prin de­ce­nță! Mu­zi­că bi­ne ale­a­să, oa­meni cha­ris­ma­tici, te­le­vi­zi­u­ne fă­cu­tă la ni­vel pro­fe­si­o­nist!

Ce altce­va ți-ar plă­cea să faci cu tim­pul tău da­că nu ar fi te­le­vi­zi­u­nea?

Să fac mu­lți co­pii și să mă ocup de edu­cația lor.

Cum ara­tă o zi din viața ta?

Ca o sec­vență din­tr-un film de acți­u­ne în ca­re to­tul se pe­tre­ce cu o vi­te­ză in­fer­na­lă, une­ori la li­mi­tă și foar­te con­cen­trat ca timp. Și ce­re ener­gie și vi­gi­le­nță ma­xi­me!

Ce sfat le-ai da ce­lor ca­re se gândesc să încer­ce o ca­ri­e­ră în te­le­vi­zi­u­ne? Ce ai învățat despre ti­ne în de­cur­sul ani­lor pe­tre­cuți în spa­te­le mi­cu­lui ecran?

Că pot și duc mult! Că nu ab­dic ni­ci­o­da­tă, ori­cât de greu îmi es­te. Că pa­si­u­nea pentru ce­va îmi dă pu­te­rea de a mu­ta cu ade­vă­rat mu­nții din loc. Că pot să fac im­po­si­bi­lul po­si­bil!

Ca­re a fost cea mai in­ten­să ex­pe­ri­e­nță din viața ta de până în pre­zent?

Naște­rea fi­u­lui meu!

Ce-ți do­rești de la anul ce ur­me­a­ză?

Să­nă­ta­te! Și oa­meni buni în jur.

Da­că ai pu­tea să schim­bi ce­va la Ro­mânia anu­lui 2017, ce ai schim­ba?

Aș sto­pa Ro­mânia lui „mer­ge și așa”, Ro­mânia „șme­che­ri­lor”, Ro­mânia ce­lor ca­re nu dau doi bani pe edu­cație și va­lori re­a­le. Și câte alte­le... e doar un vis fru­mos!

Te­ma ediți­ei noas­tre es­te statement. Ce-ți vi­ne pri­ma da­tă în min­te când au­zi acest cu­vânt?

Sunt ce­ea ce fac!

Să se gânde­as­că de do­uă ori!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.