Ho­ros­cop:

Ce spun astre­le

Beau Monde - - Contents - TEXT GABRIELA MILITARU

Mer­cur re­tro­grad aproa­pe toa­tă lu­na decembrie dă start la cum­pă­ră­tu­ri­le de Săr­bă­tori încă din noiembrie. Gră­bește-te deci cu lis­ta de ca­do­uri și vei avea tot tim­pul să ale­gi da­ru­ri­le per­fec­te pentru cei dra­gi.

Ber­bec

(21 MARTIE – 19 APRILIE)

Ju­pi­ter a in­trat în ca­sa ba­ni­lor și a înce­put să as­pec­te­ze po­zi­tiv do­me­ni­ul fi­nan­ciar, tran­sfor­mându-te într-un mag­net al câști­gu­ri­lor fi­nan­cia­re. Prin ur­ma­re, înce­pe o pe­ri­oa­dă de ca­re ar fi foar­te in­di­cat să pro­fiți da­că ai pla­nuri să faci in­ves­tiții. În ace­lași timp, se între­ve­de o pe­ri­oa­dă de ar­mo­nie fa­mi­lia­lă, așa că ai li­ber la pla­nuri de vacanță.

Taur

(20 APRILIE – 20 MAI)

În noiembrie tre­bu­ie să te con­cen­tre­zi pe să­nă­ta­tea ta. Asta nu înse­am­nă că vei avea pro­ble­me me­di­ca­le, ci mai cu­rând că va fi ne­ce­sar să faci ce­va să le preîntâmpini. O vi­zi­tă la nu­triți­o­nist și un abo­na­ment la o sa­lă de ae­ro­bic sunt pri­me­le mă­suri pe ca­re le poți lua în acest sens.

Ge­meni

(21 MAI – 20 IUNIE)

Mer­cur are chef de in­tri­gi așa că, în noiembrie, te poți aștep­ta la câte­va dis­cuții în con­tra­dic­to­riu cu par­te­ne­rul de viață. Fap­tul că Mer­cur es­te re­tro­grad între 3 și 22 decembrie es­te și o in­vi­tație să cum­peri din timp ca­do­u­ri­le pentru Cră­ci­un.

Rac

(21 IUNIE – 22 IU­LIE)

Mar­te în ca­sa fa­mi­li­ei la fi­nal de an te va aju­ta să ai Săr­bă­tori ar­mo­ni­oa­se ală­turi de cei dra­gi. Ai gri­jă doar să cum­peri ca­do­u­ri­le din timp, căci Mer­cur re­tro­grad nu es­te de­loc pri­e­te­nos, în spe­cial în ca­zul elec­tro­cas­ni­ce­lor. Tot el es­te mo­ti­vul pentru ca­re nu tre­bu­ie să dai do­va­dă de ex­ces de zel la ser­vi­ciu.

Leu

(23 IU­LIE – 22 AUGUST)

Mar­te se mu­tă în Ba­la­nță la fi­ne­le lui oc­tom­brie și va ră­mâne aco­lo până la ju­mă­ta­tea lunii decembrie. Asta înse­am­nă mai puțini bani chel­tu­iți în van, dar, pa­ra­do­xal, vei avea par­te de că­lă­to­rii neaștep­ta­te pe dis­ta­nțe lun­gi, și, de ce nu, de o pre-vacanță de Săr­bă­tori în noiembrie.

Fe­ci­oa­ră

(23 AUGUST – 22 SEP­TEM­BRIE)

Mar­te îți va spori con­si­de­ra­bil sex-ap­pe­a­lul. Ca­sa a cin­cea, a iu­bi­rii, es­te as­pec­ta­tă po­zi­tiv, așa că vei fi mai atră­gă­toa­re și mai vi­zi­bi­lă ca ni­ci­o­da­tă. Deci da­că ai chef de noi cu­ce­riri, nu re­fu­za ni­cio in­vi­tație la pe­tre­ceri se­lec­te.

Ba­la­nță

(23 SEP­TEM­BRIE – 22 OC­TOM­BRIE)

Ju­pi­ter își încheie pe­ri­oa­da de grație în Ba­la­nță, însă asta nu înse­am­nă că sur­pri­ze­le se opresc aici. Efec­te­le sa­le po­zi­ti­ve abia încep să apa­ră, atât în plan per­so­nal, cât și pro­fe­si­o­nal. Aște­ap­tă-te ca toa­te pla­nu­ri­le pe ca­re ți le-ai fă­cut să prin­dă con­tur chiar de la sfârși­tul aces­tui an.

Scor­pi­on

(23 OC­TOM­BRIE – 21 NOIEMBRIE)

Astre­le te avan­ta­je­a­ză cum nu se poa­te mai bi­ne, mai ales da­că te gândești să-ți reînnoi­ești gar­de­ro­ba și loo­kul. Fii îndrăz­neață, nu te mai gândi la de­fec­te și la­să-ți ima­gi­nația să zbur­de atunci când mer­gi la cum­pă­ră­turi. Re­zul­ta­te­le te vor fa­ce să te si­mți re­gi­na ba­lu­lui de Săr­bă­tori.

Să­ge­tă­tor

(22 NOIEMBRIE – 21 DECEMBRIE)

La înce­pu­tul lunii noiembrie vei avea par­te de chel­tu­i­e­li ne­pre­vă­zu­te. Fie că es­te vor­ba de pla­ta unor ta­xe sau in­ves­tiții în re­no­va­rea lo­cu­i­nței, con­tul tău va avea puțin de su­fe­rit. Dar nu tre­bu­ie să re­greți, pentru că vor fi in­ves­tiții de du­ra­tă. În plus, decembrie nu es­te o lu­nă bu­nă pentru cum­pă­ră­turi anul aces­ta.

Ca­pri­corn

(22 DECEMBRIE – 19 IANUARIE)

Înce­pând din lu­na noiembrie, astre­le te vor aju­ta con­si­de­ra­bil da­că in­te­nți­o­ne­zi să avan­se­zi în ca­ri­e­ră. Încă­pățâna­rea și înțe­lep­ci­u­nea ca­re te ca­rac­te­ri­ze­a­ză ar tre­bui să te aju­te să pui în prac­ti­că idei­le pe ca­re le ai. Înfrun­tă-ți ti­mi­di­ta­tea și te­a­ma de ri­di­col și con­vin­ge-ți su­pe­ri­o­rii că proi­ec­te­le ta­le me­ri­tă ate­nția lor.

Văr­să­tor

(20 IANUARIE – 18 FEBRUARIE)

Noiembrie va fi o lu­nă așa de li­niști­tă, cum n-a mai fost de ce­va vre­me și cum nu va mai fi prea cu­rând. Da­că ai po­si­bi­li­ta­tea, ia-ți o vacanță, ci­tește cât mai mult și înce­ar­că să pe­treci tim­pul cu cei dra­gi. De la înce­pu­tul lunii decembrie lu­cru­ri­le vor de­ve­ni mai agi­ta­te cu pre­gă­ti­ri­le de Săr­bă­tori, așa că pro­fi­tă de ultima lu­nă de toamnă cât poți de mult.

Pești

(19 FEBRUARIE – 20 MARTIE)

Tre­bu­ie să ai gri­jă în ce ale­gi să in­ves­tești ba­nii pentru că un proi­ect pe ter­men lung ți-ar pu­tea asi­gu­ra veni­tu­ri­le pentru încă mul­tă vre­me. În ace­lași timp, amână sem­na­rea ori­că­rui con­tract până du­pă 22 decembrie, pentru că Mer­cur re­tro­grad nu es­te pri­e­te­nos cu noi­le proi­ec­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.