Ho­ros­cop

Ne aște­ap­tă o va­ră cu de toa­te. Astre­le sunt ge­ne­roa­se și cu ba­nii, dar mai ales cu dra­gos­tea. Bu­cu­rați-vă de roa­de­le mun­cii și pro­fi­tați din plin de zi­le­le li­be­re fă­ră a iro­si ni­cio cli­pă!

Beau Monde - - Contents - TEXT GA­BRI­E­LA MILITARU

Ber­bec

(21 MAR­TIE – 19 APRI­LIE)

Astre­le se ali­nia­ză per­fect încă de la înce­pu­tul ve­rii în sec­to­rul fi­nan­ciar și cel al ca­ri­e­rei așa că da­că te-ai gândit să faci o in­ves­tiție le­ga­tă de ca­să, acum es­te mo­men­tul cel mai po­tri­vit. Plu­to as­pec­te­a­ză po­zi­tiv ca­sa suc­ce­su­lui, prin ur­ma­re tot ce­ea ce între­prin­zi la toa­tă va­ra are șan­se se­ri­oa­se să se împli­neas­că.

Taur

(20 APRI­LIE – 20 MAI)

Mar­te în ca­sa ono­ru­ri­lor și a câști­gu­ri­lor vor re­zol­va ori­ce gri­jă le­ga­tă de bani. Toa­tă va­ra și chiar până în noi­em­brie ești la adă­post din punct de ve­de­re fi­nan­ciar. Fo­lo­sește ace­as­tă pe­ri­oa­dă be­ne­fi­că pen­tru a că­lă­tori mai mult și pen­tru a fa­ce in­ves­tiții.

Ge­meni

(21 MAI – 20 IU­NIE)

Nep­tun și Ve­nus fac un cu­plu per­fect pen­tru ti­ne în ace­as­tă va­ră! Fia­nan­ciar stai cum nu se poa­te mai bi­ne, dar nici ca­pi­to­lul ca­ri­e­ră nu se la­să mai pre­jos. Ai oca­zia să te faci re­mar­ca­tă de că­tre su­pe­ri­ori și, de ce nu, să fii pro­mo­va­tă în fun­cție.

Rac

(21 IU­NIE – 22 IU­LIE)

Ura­nus îți dă târcoa­le și fa­ce ca ate­nția pe ca­re o acor­zi ca­ri­e­rei să fie din ce în ce mai di­mi­nua­tă ce­ea ce es­te, însă de bun au­gur pen­tru că de­co­nec­ta­rea de la mun­că îți la­să timp pen­tru dis­tra­cții. Pre­gă­tește-te să stră­lu­cești va­ra ace­as­ta și să te faci re­mar­ca­ră pe plan so­cial.

Leu

(23 IU­LIE – 22 AU­GUST)

Înce­pi va­ra cu un iz ro­man­tic pe ca­re îl vei re­si­mți încă trei luni de acum înain­te. Tre­bu­ie doar să ai răb­da­re să-ți as­cu­lți par­te­ne­rul și să pla­ni­fi­cați to­tul împreu­nă. În fe­lul aces­ta te vei asi­gu­ra că va­ra te va fi una de vis.

Fe­ci­oa­ră

(23 AU­GUST – 22 SEP­TEM­BRIE)

Înce­pi va­ra ho­tă­râtă să faci schim­bări le­ga­te de lo­cu­i­nța ta. Cau­tă ce­le mai bu­ne ofer­te și nu te gră­bi să iei de­ci­zii pri­pi­te. Toa­tă va­re es­te o pe­ri­oa­dă be­ne­fi­că pen­tru re­lo­cări și re­no­vări de spații pen­tru ti­ne. Dai do­va­dă de cre­a­ti­vi­ta­te și nu vei sta prea rău nici la ca­pi­to­lul bani.

Ba­la­nță

(23 SEP­TEM­BRIE – 22 OCTOMBRIE)

Con­cen­tre­a­ză-te se­ri­os pe mun­că în pri­ma par­te a ve­rii pen­tru că abia du­pă ju­mă­ta­tea lunii iu­lie vei avea timp pen­tru o va­ca­nță ade­vă­ra­tă. Par­tea bu­nă es­te că și în au­gust pe­tre­ce­ri­le se vor ți­ne la­nț așa că adu­nă-ți toa­te fo­rțe­le acum pen­tru a te dis­tra mai târziu.

Scor­pi­on

(23 OCTOMBRIE – 21 NOI­EM­BRIE)

Da­că ai un proi­ect nou de pre­zen­tat șe­fu­lui, nu ui­ta că Ve­nus va fi ală­turi de ti­ne până la ju­mă­ta­tea ve­rii și te va aju­ta ca ori­ce vei între­prin­de în ma­te­rie de ca­ri­e­ră să fie un suc­ces. Apoi, în au­gust poți să uiți puțin de mun­că și să te re­la­xe­zi de­par­te de ca­să.

Să­ge­tă­tor

(22 NOI­EM­BRIE – 21 DECEMBRIE)

În iu­lie vei avea ten­di­nța să chel­tui mai mu­lți bani de­cât de obi­cei și, chiar da­că ai obi­cei­ul să ne­gli­je­zi as­pec­tul fi­nan­ciar, ar fi bi­ne ca de da­ta ace­as­ta să fii mai aten­tă. Din fe­ri­ci­re, până la ju­mă­ta­tea lunii au­gust îți vei pu­tea ro­tun­ji câști­gu­ri­le iar gri­ji­le le­ga­te de bani se vor ri­si­pi.

Ca­pri­corn

(22 DECEMBRIE – 19 IANUARIE)

Ma­re gri­jă ce faci cu ba­nii va­ra ace­as­ta și chiar până toam­na târziu. Astre­le in­di­că fap­tul că te poți co­frun­ta cu chel­tu­i­e­li ne­pre­vă­zu­te și că asta îți va afec­ta se­ri­os bu­ge­tul. Ar fi bi­ne să fii aten­tă și cum­pă­ta­tă când vi­ne vor­ba de shop­ping.

Văr­să­tor

(20 IANUARIE – 18 FEBRUARIE)

Mer­cur în Ge­meni fa­ce ca înce­pu­tul ve­rii să fie o pe­ri­oa­dă per­fec­tă pen­tru ro­man­tism. Bu­cu­ră-te de ace­as­tă va­ră indi­fe­rent da­că ești sau nu într-o re­lație. Înce­ar­că să fii cât mai re­zol­na­bi­lă atunci când vi­ne vor­ba de par­te­ne­rul tău și to­tul va mer­ge per­fect între voi.

Pești

(19 FEBRUARIE – 20 MAR­TIE)

Ju­pi­ter es­te în ca­sa a no­ua a in­te­lec­tu­lui și a edu­cați­ei așa că va­ra ace­as­ta es­te un timp per­fect pen­tru a mer­ge la cur­suri sau pen­tru ac­ti­vi­tăți au­to­di­dac­ti­ce. De ase­me­nea, că­lă­to­ri­i­le sau re­lați­i­le cu par­te­neri străini sunt bi­ne­veni­te toa­tă va­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.