Mid­ni­ght Gar­den Par­ty

Beau Monde - - The Buzz -

Har­per’s BAZAAR a tran­sfor­mat o gră­di­nă din cen­trul orașu­lui în sce­na unei pe­tre­ceri vi­bran­te, în spi­ri­tul de ele­gan]ă cu un strop de îndrăz­nea­lă spe­ci­fic re­vis­tei. Con­cer­tul li­ve al tru­pei Go­lan și mu­zi­ca ale­a­să de DJ Flo­re (Khid­ja) au se­tat am­bian]a so­no­ră a

par­ty-ului din gră­di­na Ca­sei Uni­ver­si­ta­ri­lor, în timp ce de­sig­nul flo­ral, cre­at de Pur­ple Flo­wers, a dat in­vi­ta]ilor mul­ti­ple oca­zii de fo­to­gra­fii. Un plus de stră­lu­ci­re a fost ofe­rit de bi­ju­te­ri­i­le Tei­lor, in­spi­ra­te de fru­mu­se]ea na­tu­rii, pe ca­re cei pre­zen]i le-au pu­tut des­co­peri și pro­ba. Vre­mea a fost per­fec­tă pen­tru

lo­un­ge-ul re­la­xant ame­na­jat de Le­mon Le­mon și pen­tru coc­ktai­lu­ri­le ră­co­ri­toa­re cu Cam­pari, iar la at­mos­fe­ra fer­me­că­toa­re din mid­ni­ght gar­den au con­tri­bu­it -417,

Pro­fi­hair­shop, Nis­sa și Pri­vi­leg Ca­te­ring.

Adria­na Chi­per Mă­dă­li­na Do­ro­ban­ţu Con­nie Pre­da Ve­ro­ni­ca Za­ha­ria Mi­re­la Bu­co­vi­ce­an

Bro­şă Tei­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.