Un par­fum ar­ti­za­nal

Beau Monde - - Flashnews -

Ale­xan­dre.J, un brand de nișă apă­rut în 2012, își pro­pu­ne o vi­zi­u­ne no­uă asu­pra fru­mu­seții,

ca­re por­nește de la in­spi­rații mul­ti­cul­tu­ra­le,

emoții vi­zua­le și ol­fac­ti­ve. Oscent Ro­u­ge es­te cel mai re­cent

par­fum lan­sat în Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie, fi­ind des­ti­nat atât fe­mei­lor, cât și băr­bați­lor și cre­at în ju­rul no­te­lor de smo­chi­ne, pen­tru a amin­ti de fa­bu­loa­sa pia­tră ce tran­sfor­mă ori­ce me­tal în aur. Inten­si­ta­tea și vi­brația aro­mei dă naște­re unui ri­tual so­lar, ca­re se tra­du­ce prin bu­cu­ria de a trăi la in­ten­si­ta­te ma­xi­mă fi­e­ca­re cli­pă din viață.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.