The De­sig­ner:

Ce­li­ne

Beau Monde - - Contents -

Lan­sat inițial, în anul 1945, de Céli­ne Vi­pia­na și soțul său Ro­bert, ca o afa­ce­re de încă­lță­min­te ma­de-to-me­a­su­re pen­tru co­pii, bran­dul Céli­ne

s-a ex­tins abia la fi­na­lul ani­lor ’50 cu o li­nie re­a­dy-to-we­ar pen­tru fe­mei. Con­dus pes­te 40 de ani de fon­da­toa­rea sa, a avut întot­de­au­na

o es­te­ti­că cle­an, ele­gan­tă și con­for­ta­bi­lă, des­ti­na­tă fe­meii mo­der­ne și di­na­mi­ce, ca­re apre­cia­ză ma­te­ria­le so­fis­ti­ca­te, ate­nția pen­tru de­ta­lii și, mai ales, o alu­ră ti­me­less. Astă­zi es­te unul din­tre ce­le mai re­cog­nos­ci­bi­le bran­duri, ce­le­brat pen­tru pal­toa­ne­le sa­le cla­si­ce im­pe­ca­bi­le, că­măși­le mas­cu­li­ne fă­ră gu­ler, pan­ta­lo­nii per­fect croiți sau ge­nți­le

ico­ni­ce, ca­re fac întot­de­au­na par­te din co­le­cți­i­le per­ma­nen­te ale ca­sei. Céli­ne are, în pre­zent, un nou di­rec­tor de cre­ație, pe He­di Sli­ma­ne, ca­re o înlo­cu­i­ește pe Pho­e­be Phi­lo, sub a că­rei îndru­ma­re a înre­gis­trat, până

acum, cea mai ma­re po­pu­la­ri­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.