RE­SUR­SE UMA­NE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU - de ADELINA MIHAI FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

AN­TRE­PRE­NO­RII SE ÎNTORC PE BĂN­CI­LE ȘCO­LII

-AM ÎNSCRIS „M LA PRO­GRAM AVÂND PRO­FI­LUL AN­TRE­PRE­NO­RUL RO­MÂN TIPIC: ave­am cu­noști­nțe, re­sur­se și ex­pe­ri­e­nță în business și cu­noște­am bi­ne piața în ca­re lu­cram. Exe­cu­ti­ve MBA-ul m-a aju­tat să re­cu­pe­rez câte­va de­ce­nii de me­diu de antreprenoriat pe ca­re nu l-am avut și m-a fă­cut să-mi dau

PIA­ŢA PRO­GRA­ME­LOR DE EDU­CA­ŢIE MA­NA­GE­RIA­LĂ A TRE­CUT PRIN­TR-O SCHIM­BA­RE MA­JO­RĂ ÎN UL­TI­MII ANI: DU­PĂ O PE­RI­OA­DĂ ÎN CA­RE MUL­TI­NA­ŢI­O­NA­LE­LE AU PLĂ­TIT ZECI DE MII DE EU­RO PE AN PENTRU A-ȘI TRI­MI­TE LA PRO­GRA­ME DE MBA CEI MAI VA­LO­ROȘI MA­NA­GERI, ACUM A VENIT RÂNDUL AN­TRE­PRE­NO­RI­LOR SĂ SE ÎNSCRIE LA PRO­GRA­ME DE EDU­CA­ŢIE MA­NA­GE­RIA­LĂ. MO­TI­VUL?

se­a­ma de ce avem atât de mu­lți CEO străini. Noi ne-am tre­zit, du­pă ’90 încoa­ce, dește­pți la toa­te“, spu­ne Con­stan­tin Ca­ci­ur, 39 de ani, un antre­pre­nor din industria pu­bli­ci­tății ca­re a fi­na­li­zat anul tre­cut cur­su­ri­le pro­gra­mu­lui de Exe­cu­ti­ve MBA ofe­ri­te de școa­la de afa­ceri ASEBUSS. Unul din­tre re­gre­te­le sale es­te că nu a ur­mat cur­su­ri­le aces­tui pro­gram mai de­vre­me, pentru că a tot amânat înscri­e­rea, deși încă de la ter­mi­na­rea fa­cul­tății a si­mțit că tre­bu­ie să mai fa­că ce­va pentru a-și com­ple­ta stu­di­i­le. În pre­zent, el es­te im­pli­cat în trei afa­ceri în domeniul media și ad­ver­ti­sing: Con­ver­si­on Media (fir­mă de con­sul­ta­nță ca­re fa­ce in­door ad­ver­ti­sing), Blitz Te­le­vi­si­on (di­gi­tal ad­ver­ti­sing) și Ma­xi­ma (pro­du­cție pu­bli­ci­ta­ră).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.