Du­pă o pro­feție a Ele­nei Udrea

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Pro­gra­ma­tă la înce­pu­tul lui ia­nua­rie de Ga­bri­e­la Fi­rea să se ru­pă ci­vi­li­zat în mar­tie, spre a da po­si­bi­li­ta­tea PSD și PNL să-și fa­că separat cam­pa­nie pentru eu­ro­par­la­men­ta­re, USL s-a rupt mult mai puțin ci­vi­li­zat la 25 fe­brua­rie, du­pă re­fu­zul lui Victor Pon­ta de a-l ac­cep­ta ca vi­ce­pre­mi­er și mi­nis­tru de in­ter­ne pe Klaus Io­han­nis și ame­ni­nța­rea lui Crin Anto­nes­cu nici mai mult, nici mai puțin de­cât cu ale­geri an­ti­ci­pa­te da­că gu­ver­nul Pon­ta ră­mas fără li­be­ra­li va re­fu­za să-și dea de­mi­sia.

Numai ve­hi­cu­la­rea ideii de ale­geri an­ti­ci­pa­te mo­ti­va­te strict de țâfna ca­pi­lor fos­tei USL ar fi fost de ajuns să jus­ti­fi­ce re­mar­ca preșe­din­te­lui Bă­ses­cu des­pre ires­pon­sa­bi­li­ta­tea ce­lor doi ca­pi în ra­port cu soar­ta ță­rii. Lu­cru­ri­le nu s-au oprit însă aici, da­că ți­nem cont de ofer­ta pre­mi­e­ru­lui Pon­ta de a oferi pos­turi de mi­niștri pur și sim­plu ca pre­miu pentru li­be­ra­lii ca­re pleacă din PNL ca să-l ur­me­ze pe Că­lin Popescu-Tă­ri­ce­a­nu, de­venit brusc can­di­dat la pre­zi­de­nția­le din par­tea PSD du­pă ce a înțe­les că tandemul electoral Anto­nes­cu - Io­han­nis (ca­re și-a anu­nțat ex­pli­cit do­ri­nța de a fi su­sți­nut de ce­le­lal­te partide de dre­ap­ta pentru pre­lua­rea pu­te­rii în toam­nă) îi taie șan­se­le de as­cen­si­u­ne po­li­ti­că. In­te­nția lui Pon­ta es­te să re­fa­că la ni­vel sim­bo­lic USL, cu un grup de de­zer­tori din PNL ca­re să poa­tă jus­ti­fi­ca atât ide­ea că proi­ec­tul USL con­ti­nuă așa cum i-a pro­mis elec­to­ra­tu­lui, cât și pre­zen­ta­rea lui Tă­ri­ce­a­nu drept li­be­ral, om de dre­ap­ta, într-un tan­dem electoral Tă­ri­ce­a­nu - Pon­ta, ri­val ce­lui de mai sus.

În am­be­le tan­de­muri, locurile de pre­zi­de­nția­bil și de can­di­dat la șe­fia gu­ver­nu­lui pot fi schim­ba­te ori­când, în fun­cție de son­da­je (în fond, Anto­nes­cu însuși anu­nța du­pă pre­zi­de­nția­le­le din 2009 că e ga­ta să fie prim-mi­nis­tru), iar me­mo­ria co­lec­ti­vă e prea scur­tă pentru ca elec­to­ra­te­le țin­ti­te la toam­nă să le mai re­proșe­ze trecutul. Elec­to­ra­tul de dre­ap­ta poate re­e­va­lua, adi­că, faptul că Anto­nes­cu și ai lui au fost timp de trei ani aliații PSD, iar elec­to­ra­tul de stânga poate ui­ta faptul că gu­ver­nul Tă­ri­ce­a­nu a lă­sat în ur­mă ruși­no­sul bi­la­nț economic din 2008 - deficit struc­tu­ral de 8,5% și deficit de cont cu­rent de aproa­pe 13%, pentru ca­re Ro­mânia a plă­tit apoi scump, cu una din­tre ce­le mai dras­ti­ce ajus­tări fis­ca­le din Europa și cu un cre­dit împo­vă­ră­tor de la ace­lași FMI pe ca­re mândrul Tă­ri­ce­a­nu îl dă­du­se afa­ră în 2005. Ar mai fi de adău­gat doar că Ele­na Udrea pro­feți­se încă din mar­tie 2013 că USL, du­pă ce se va ru­pe, va avea doi can­di­dați la preșe­di­nție - Pon­ta din par­tea PSD și Tă­ri­ce­a­nu din par­tea unui PNL ca­re între

A timp îl va fi des­cău­nat pe Anto­nes­cu din cau­ză de scă­de­re în son­da­je. Ade­vă­rat,

Anto­nes­cu a gă­sit între timp so­luția Io­han­nis pentru un tan­dem preșe­din­te - pre­mi­er, iar Tă­ri­ce­a­nu s-a întors în brațe­le PSD spre a fa­ce cu­plu cu Pon­ta. Dar, cum am spus, locurile în am­be­le tan­de­muri rămân in­te­rșan­ja­bi­le până la ale­geri, iar toți pro­ta­go­niștii pro­vin din USL.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.