ȘAH LA GUVERN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Faptul că DNA a înce­put ur­mă­ri­rea pe­na­lă contra lui Dan Radu Rușa­nu, preșe­din­te­le ASF, și a fos­tu­lui mi­nis­tru Da­ni­el Chi­ţoiu în do­sa­rul Car­pa­ti­ca, pentru con­sti­tu­i­re de grup in­frac­ţi­o­nal or­ga­ni­zat, iar Rușa­nu abia a scă­pat de ares­ta­re preventivă a fost in­ter­pre­tat atât de su­por­te­rii, cât și de ad­ver­sa­rii ac­tua­lei gu­ver­nări drept o pre­ves­ti­re a unei po­si­bi­le ur­mă­riri pe­na­le a pre­mi­e­ru­lui Victor Pon­ta și a unui nu­măr ne­pre­ci­zat de par­la­men­tari în ace­lași do­sar. Expli­ca­ţia ţi­ne de faptul că DNA con­si­de­ră frau­du­loa­să însăși OUG (avi­za­tă în Par­la­ment, adop­ta­tă de Guvern și sem­na­tă de pre­mi­er) de com­ple­ta­re a le­gis­la­ţi­ei asi­gu­ră­ri­lor și a func­ţi­o­nă­rii ASF, ca­re schim­ba con­di­ţi­i­le de ac­ces în con­du­ce­rea ASF și con­cen­tra la vârful ASF de­ci­zia de de­cla­nșa­re sau nu a con­troa­le­lor la fir­me­le de asi­gu­rări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.