EFEC­TUL NEVĂZUT AL CRI­ZEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Una din­tre ce­le mai in­te­re­san­te sta­tis­tici pri­vi­toa­re la efec­te­le cri­zei în economie pri­vește si­tua­ţia ino­va­ţi­ei în rândul com­pa­ni­i­lor românești. Po­tri­vit INSSE, pon­de­rea com­pa­ni­i­lor din in­dus­trie și ser­vi­cii ca­re au ino­vat în ma­te­rie de pro­du­se, pro­ce­se, or­ga­ni­za­re și mar­ke­ting în pe­ri­oa­da 2010-2012 a fost de numai 20,7%, în scă­de­re cu 10,1% fa­ţă de pe­ri­oa­da 2008-2010. În in­dus­trie, po­ten­ţia­lul ino­va­tor a scă­zut cu 7,7%, la 22,4%, iar în ser­vi­cii cu 12,9%, la 18,8%. Doar 4 din 10 între­prin­deri mari și 2 din 10 IMM au ino­vat: din to­tal, 14,4% au apli­cat numai me­to­de noi de or­ga­ni­za­re sau de mar­ke­ting, 1,9% au in­tro­dus numai pro­du­se și/sau pro­ce­se noi sau îmbu­nă­tă­ţi­te sem­ni­fi­ca­tiv, iar 4,4% au in­tro­dus atât pro­du­se și/sau pro­ce­se noi, cât și me­to­de de or­ga­ni­za­re și/sau de mar­ke­ting noi sau îmbu­nă­tă­ţi­te sem­ni­fi­ca­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.