HI­DRO­E­LEC­TRI­CA ÎN IN­SOL­VEN­ŢĂ, EPISODUL DOI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Cur­tea de Apel București a ca­sat săp­tă­mâna tre­cu­tă ho­tă­rârea ini­ţia­lă a Tri­bu­na­lu­lui București prin ca­re pro­ce­du­ra re­or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re a Hi­dro­e­lec­tri­ca a fost închi­să pe mo­ti­ve de pro­ce­du­ră. To­to­da­tă, Cur­tea de Apel a ca­sat și a tri­mis ju­de­că­to­ru­lui sin­dic pentru re­ju­de­ca­re alte do­uă dosare, pri­mul in­tro­dus de Hi­dro­e­lec­tri­ca împo­tri­va unei ho­tă­râri a ju­de­că­to­ru­lui sin­dic prin ca­re s-a ad­mis o cre­an­ţă a Ter­mo­e­lec­tri­ca, iar al doi­lea, in­tro­dus de Elsid Ti­tu împo­tri­va unei ho­tă­râri a ju­de­că­to­ru­lui sin­dic prin ca­re nu s-a ad­mis o cre­an­ţă în cuan­tum de apro­xi­ma­tiv 13 milioane lei, ca ur­ma­re a apli­că­rii clau­zei de for­ţă ma­jo­ră în 2011. Do­sa­rul re­or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re a com­pa­ni­ei va fi tri­mis ju­de­că­to­ru­lui sin­dic, pentru re­ju­de­ca­rea ca­zu­lui, iar fos­tul ad­mi­nis­tra­tor ju­di­ciar Eu­ro Insol a fost re­pus în func­ţie cu efect ime­diat. Ofi­cia­lii Mi­nis­te­ru­lui Economiei au anun­ţat că vor scoa­te „cât mai re­pe­de“Hi­dro­e­lec­tri­ca din in­sol­ven­ţă, fi­ind po­si­bi­lă o ca­le ex­traor­di­na­ră de atac. Ga­bri­el Du­mi­trașcu, șe­ful di­rec­ţi­ei de privatizare din ca­drul De­par­ta­men­tu­lui pentru Ener­gie, a anun­ţat și o res­truc­tu­ra­re a com­pa­ni­ei, prin re­nun­ţa­rea la in­ves­ti­ţi­i­le ca­re nu con­tri­bu­ie la pro­duc­ţia de elec­tri­ci­ta­te. „Vom scoa­te Hi­dro­e­lec­tri­ca din in­sol­ven­ţă cât mai re­pe­de, vom pu­ne în apli­ca­re și proi­ec­te­le de res­truc­tu­ra­re a Hi­dro­e­lec­tri­ca. În struc­tu­ra ei avem o par­te de lu­crări hi­dro­e­lec­tri­ce, dar avem alte­le pre­lua­te de la Ape­le Ro­mâne cu ca­rac­ter pre­pon­de­rent hi­dro­teh­nic, ca­re nu au ce cău­ta în por­to­fo­li­ul com­pa­ni­ei“, a afir­mat Du­mi­trașcu la ZF Po­wer Sum­mit. El a adău­gat că Hi­dro­e­lec­tri­ca es­te ne­voi­tă să in­ves­te­as­că 700 milioane de lei pentru lu­crări hi­dro­teh­ni­ce ca­re ar du­ce la pro­duc­ţia unei can­ti­tă­ţi in­fi­me de ener­gie, pe lângă investiţii an­te­ri­oa­re de alte 800 milioane de lei în acest obi­ec­tiv. Hi­dro­e­lec­tri­ca ar urma să fie lis­ta­tă la bursă în lu­na iu­nie, prin vânza­rea a 15% din ac­ţi­uni. Com­pa­nia s-a aflat în in­sol­ven­ţă în pe­ri­oa­da iu­nie 2012iu­nie 2013, prin­ci­pa­lul mo­tiv fi­ind vânza­rea ener­gi­ei la preţuri sub ni­ve­lul pi­e­ţei prin contracte pre­fe­ren­ţia­le încheia­te cu „băi­e­ţii deștep­ţi“din ener­gie. Eu­ro Insol a ară­tat, într-un ra­port pri­vind cau­ze­le in­sol­ven­ţei com­pa­ni­ei de stat, că acor­du­ri­le bi­la­te­ra­le de vânza­re a ener­gi­ei au generat pi­er­deri de 1,2 miliarde de eu­ro în pe­ri­oa­da 20062012, din cau­za pre­ţu­ri­lor mici la ca­re be­ne­fi­cia­rii au cum­pă­rat elec­tri­ci­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.