VOL­KSBANK VA ACOR­DA IMM-URILOR CRE­DI­TE CU GA­RAN­ŢII RE­DU­SE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

IMM-urile vor pu­tea con­trac­ta de la Vol­ksbank împru­mu­turi pentru fi­nan­ţa­rea ca­pi­ta­lu­lui de lu­cru în li­mi­ta unui pla­fon to­tal ma­xim de 47,3 milioane lei, cu ga­ran­ţii re­du­se la ju­mă­ta­te, în ca­drul pro­gra­mu­lui de­ru­lat de Fondul Na­ţi­o­nal de Ga­ran­ta­re a Cre­di­te­lor pentru IMM-uri (FNGIMM). Ban­ca es­ti­me­a­ză că cir­ca 150 de fir­me mici și mij­lo­cii vor pu­tea atra­ge ast­fel de împru­mu­turi, cu do­bândă de 6,9% pe an, com­pu­să din in­di­ce­le Ro­bor la trei luni și o mar­jă de 3,5%. „Una din prin­ci­pa­le­le pro­ble­me întâmpi­na­te de IMM-uri în ob­ţi­ne­rea fi­nan­ţă­rii es­te le­ga­tă de ga­ran­ţii. Sec­to­rul privat din Ro­mânia es­te încă unul tânăr și nu a avut timp și nici con­tex­tul fa­vo­ra­bil, da­că ne gândim la ul­ti­mii ani de criză, pentru a acu­mu­la capital. Ga­ran­ţia ofe­ri­tă prin FNGCIMM, de până la 50% din va­loa­rea cre­di­tu­lui, re­zol­vă ace­as­tă pro­ble­mă pentru ma­re par­te din an­tre­pre­nori“, a de­cla­rat Anca Bă­lașu, șe­ful de­par­ta­men­tu­lui Dez­vol­ta­re pro­du­se Per­soa­ne Ju­ri­di­ce în ca­drul Vol­ksbank Ro­mânia. Oa­me­nii de afa­ceri pot con­trac­ta fi­nan­ţa­rea pe ma­xim trei ani, ca­re poate fi uti­li­za­tă în re­gim re­vol­ving în pri­mii doi ani, ur­mând ca în ul­ti­mul an ram­bur­sa­rea să se fa­că în ra­te con­stan­te. O fir­mă poate ac­ce­sa în ca­drul pro­gra­mu­lui un împru­mut de ma­xi­mum cinci milioane lei, ju­mă­ta­te din su­mă fi­ind ga­ran­ta­tă de FNGCIMM, ca­re per­ce­pe un co­mi­si­on de ges­ti­u­ne de 0,49%

anual și un co­mi­si­on de risc afe­rent ga­ran­ţi­ei de stat de 1,5% pe an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.