PRAK­TI­KER RO­MÂNIA, CUM­PĂ­RAT DE UN TURC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Re­ţe­aua de ma­ga­zi­ne de bri­co­laj Prak­ti­ker Ro­mânia a fost pre­lua­tă de com­pa­nia Se­ar­ch Che­mi­cals, con­tro­la­tă de omul de afa­ceri turc Omer Sus­li. Va­loa­rea tran­zac­ţi­ei nu a fost fă­cu­tă pu­bli­că, însă un cu­vânt de spus în eva­lua­rea com­pa­ni­ei au avut re­zul­ta­te­le fi­nan­cia­re ale aces­teia. De la re­zul­ta­te­le re­cord înre­gis­tra­te în 2008, când vânză­ri­le com­pa­ni­ei au de­pășit 305 milioane de eu­ro, ru­la­je­le au scă­zut an de an, ajun­gând la aproa­pe 146 de milioane de eu­ro, con­form in­for­ma­ţi­i­lor de la Ministerul Fi­nan­ţe­lor. În plus, da­că în pri­mii ani de ac­ti­vi­ta­te pe pia­ţă Prak­ti­ker avea o po­zi­ţie frun­tașă în rândul co­mer­cian­ţi­lor de pro­fil, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă a pierdut te­ren ra­pid, fi­ind de­pășit de câţi­va com­pe­ti­tori. Poziţia frun­tașă în to­pul co­mer­cian­ţi­lor din pia­ţa de bri­co­laj es­te ocu­pa­tă acum de re­ţe­aua Dedeman, dez­vol­ta­tă de an­tre­pre­no­rul Dra­goș Pa­văl. Pei­sa­jul din acest segment de co­merţ es­te însă aglo­me­rat, pe pia­ţa ro­mâneas­că fi­ind pre­zen­te și re­ţe­le ca Hor­nba­ch, Baumax, Obi, Mr. Bri­co­la­ge, Leroy Merlin, dar și re­tai­leri români ca Ambi­ent sau Ti­ger Ami­ra. Anul tre­cut, pe pia­ţa ro­mâneas­că și-a fă­cut in­tra­rea și gru­pul Kingfisher, ca­re a preluat re­ţe­aua Bricostore, într-o tran­zac­ţie de 70 de milioane de eu­ro. Magazinele con­tro­la­te an­te­ri­or de fran­ce­zi vor fi re­de­nu­mi­te Brico De­pot. Se­ar­ch Che­mi­cals, ca­re a preluat Prak­ti­ker, are ac­ti­vi­tă­ţi în domeniul dis­tri­bu­ţi­ei de ar­ti­co­le sa­ni­ta­re, a înre­gis­trat în 2012 o ci­fră de afa­ceri de peste 10 milioane de eu­ro, un pro­fit net de 0,4 milioane de eu­ro și, con­form da­te­lor de la Ministerul Fi­nan­ţe­lor, avea în ur­mă cu doi ani 12 an­ga­ja­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.