O MI­SI­U­NE IM­PO­SI­BIL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Cat­he­ri­ne Ashton, șe­fa di­plo­mați­ei europene, a fost cea ca­re a dat ves­tea pre­vi­zi­bi­lă pentru Ucraina: UE și FMI, posibil împreu­nă cu Rusia da­că ace­as­ta va ac­cep­ta să co­la­bo­re­ze cu Bru­xel­le­sul și Was­hin­gto­nul, vor acor­da asis­te­nță fi­nan­cia­ră de mai mul­te miliarde de eu­ro pentru Ucraina, spre a aju­ta ța­ra să ia­să din criză. Cat­he­ri­ne Ashton es­te pri­mul ofi­cial străin ca­re a vi­zi­tat Ki­e­vyl de la înlă­tu­ra­rea re­gi­mu­lui Ia­nu­ko­vici, iar in­sis­te­nța ei că Rusia ar tre­bui să joa­ce un rol im­por­tant în fi­na­nța­rea Ucrai­nei și că ucrai­ne­nii ar tre­bui să păs­tre­ze re­lații bu­ne cu Rusia se ex­pli­că prin in­te­nția UE de a li­mi­ta, pe cât posibil, avântul ru­sesc de a pro­te­ja, in­clu­siv prin fo­rța mi­li­ta­ră, mi­no­ri­ta­tea (ma­jo­ri­ta­ră) ru­so­fo­nă din es­tul ță­rii și de a li­niști Mos­co­va asu­pra in­te­nți­i­lor UE pri­vind soar­ta Ucrai­nei. Mi­nis­trul in­te­ri­mar al fi­na­nțe­lor Iuri Ko­lo­bov a anu­nțat că Ucraina are ne­voie în următorii doi ani de 35 mld. do­lari și a pro­pus de­ja organizarea unei con­fe­ri­nțe in­ter­nați­o­na­le a do­na­to­ri­lor, la ca­re să par­ti­ci­pe UE, SUA, FMI și alți cre­di­tori in­ter­nați­o­na­li. Griv­na ucrai­nea­nă a scă­zut săp­tă­mâna tre­cu­tă cu 4%, la 10 griv­ne/do­lar, în con­tex­tul in­sta­bi­li­tății po­li­ti­ce din ța­ră, agra­va­tă de in­for­mați­i­le pri­vind re­vol­te­le nou-cre­a­tu­lui „Front Ucrai­nean“din es­tul ru­so­fon - mișcare de pro­test contra noii pu­teri din Ucraina a că­rei in­te­nție es­te să pro­te­je­ze ad­mi­nis­trați­i­le lo­ca­le de asal­tul pro­tes­ta­ta­ri­lor și să împi­e­di­ce, in­clu­siv cu prețul unei se­ce­si­uni te­ri­to­ria­le, no­ua pu­te­re să preia con­tro­lul asu­pra zo­ne­lor de est. În ce­ea ce o pri­vește, Mos­co­va a dat asi­gu­rări că flo­ta ru­se­as­că de la Marea Neagră, cu ba­za ei de la Se­vas­to­pol, nu ame­ni­nță Ucraina și că nu se va ames­te­ca în tre­bu­ri­le in­ter­ne ale ță­rii, însă a dat clar de înțe­les că es­te îngri­jo­ra­tă de po­si­bi­la dis­cri­mi­na­re a et­ni­ci­lor ruși din est și, de­o­cam­da­tă, nu a re­cu­nos­cut no­ua pu­te­re de la Ki­ev. Fos­tul preșe­din­te Vik­tor Ia­nu­ko­vici, re­fu­giat în sudul Ru­si­ei, la Ros­tov-pe-Don și ur­mă­rit pe­nal pentru uci­de­rea a zeci de pro­tes­ta­tari ucrai­neni, a in­sis­tat că el es­te șe­ful le­gi­tim al sta­tu­lui și că a ce­rut pro­te­cția au­to­ri­tăți­lor ru­sești ca să se ape­re de „ex­tre­miștii“ucrai­neni ca­re ame­ni­nțau să-l li­nșe­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.