O CRIZĂ CA­RE DU­RE­A­ZĂ UN SE­COL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ban­ca Mon­dia­lă a de­se­nat un ta­blou ne­li­niști­tor al si­tua­ţi­ei fondurilor pu­bli­ce de pensii în Europa și Asia Cen­tra­lă până în 2077, in­sis­tând că efec­te­le îmbă­trâni­rii po­pu­la­ţi­ei și ale re­du­ce­rii nu­me­ri­ce a for­ţei de mun­că vor fa­ce ine­fi­ci­en­te sis­te­me­le de pensii din zo­nă în lip­sa unor noi „re­for­me sem­ni­fi­ca­ti­ve“, pe lângă ce­le adop­ta­te până acum. Insti­tu­ţia pro­pu­ne ca gu­ver­ne­le să gă­se­as­că și alte sur­se de fi­nan­ţa­re a pen­si­i­lor în afa­ră de ta­xa­rea mun­cii, ca­re va fi in­su­fi­ci­en­tă ca re­sur­să pentru pen­si­i­le ge­ne­ra­ţi­i­lor vi­i­toa­re. Veni­tu­ri­le acu­mu­la­te pentru pensii va tre­bui să fie li­mi­ta­te, ca în anii ‘70, la pe­ri­oa­da când ce­tă­ţe­nii nu vor mai pu­tea să lu­cre­ze, de obi­cei ul­ti­mii 15 ani din via­ţă, sus­ţi­ne Ban­ca Mon­dia­lă, com­pa­rând cu si­tua­ţia din pre­zent, când media ani­lor aco­pe­ri­ţi de pensii es­te de 18 ani pentru băr­ba­ţi și 23,5 ani pentru fe­mei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.