VRE­MURI NOI, OA­MENI NOI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Noul pre­mi­er ita­lian Mat­teo Ren­zi a câști­gat vo­tul de încre­de­re al par­la­men­tu­lui, asi­gu­rând ast­fel sta­bi­li­ta­tea unui guvern for­mat pe osa­tu­ra Par­ti­du­lui De­mo­crat, do­mi­nant în ca­me­ra in­fe­ri­oa­ră a par­la­men­tu­lui. Ren­zi, cel mai tânăr pre­mi­er ita­lian (39 de ani), a pro­mis să di­mi­nue­ze bi­ro­cra­ţia ad­mi­nis­tra­ti­vă, să com­ba­tă șo­ma­jul în rândul ti­ne­ri­lor, ca­re a de­pășit 41%, și să re­vo­lu­ţi­o­ne­ze eco­no­mia, re­du­când cu 10 mil. eu­ro po­va­ra fiscală pe for­ţa de mun­că și de­blo­când fon­duri de 60 mld. eu­ro pentru pla­ta ari­e­ra­te­lor ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce. Ren­zi a fost ales preșe­din­te al PD în de­cem­brie, iar ascen­si­u­nea sa în func­ţia de pre­mi­er a fost fa­ci­li­ta­tă de mul­ti­ple­le frus­trări în in­te­ri­o­rul cla­sei po­li­ti­ce re­fe­ri­toa­re la in­ca­pa­ci­ta­tea fos­tu­lui pre­mi­er Enri­co Let­ta de a pro­mo­va re­for­me­le ne­ce­sa­re în ad­mi­nis­tra­ţie și în economie. Ca­bi­ne­tul lui es­te res­trâns, for­mat din 16 mi­niștri, cu o me­die de vârstă de numai 47 de ani, iar cei mai ti­neri mi­niștri, do­uă fe­mei, au 33 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.