RIVALII DIN CHI­NA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Cea mai ma­re ban­că din SUA și cea mai ma­re ban­că de investiţii din lu­me, JP Mor­gan a anun­ţat că va re­du­ce per­so­na­lul cu 8.000 de oa­meni în acest an, din cau­za afacerilor în scă­de­re cu cre­di­te ipo­te­ca­re, dar și că va an­ga­ja cir­ca 3.000 de oa­meni, în special în aria de con­trol in­tern, ast­fel încât la fi­ne­le anu­lui nu­mă­rul an­ga­ja­ţi­lor va ajun­ge la 260.000. Ja­mie Di­mon, șe­ful băn­cii, a es­ti­mat că ban­ca va încheia anul cu un pro­fit în creștere, la cca 27 mld. do­lari fa­ţă de 18 mld. do­lari anul tre­cut, însă a apre­ciat că prin­ci­pa­la con­cu­ren­ţă pentru poziţia băn­cii va ve­ni din Chi­na, din par­tea Băn­cii In­dus­tria­le și Co­mer­cia­le a Chi­nei, ca­re aște­ap­tă până în 2016 o tri­pla­re a pro­fi­tu­ri­lor fur­ni­za­te de afa­ce­ri­le din străi­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.