PI­E­LEA GROASĂ A LEU­LUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Leul a con­ti­nuat să fie in­fluen­ţat săp­tă­mâna tre­cu­tă de ten­si­u­ni­le po­li­ti­ce re­gi­o­na­le ge­ne­ra­te în prin­ci­pal de si­tua­ţia din Ucraina, dar în mai mică mă­su­ră de si­tua­ţia po­li­ti­că in­ter­nă, ast­fel încât ves­tea ru­pe­rii USL a pro­dus efec­te minime pe pia­ţa va­lu­ta­ră (ma­xi­mul săp­tă­mânii: 4,5173 lei/eu­ro în șe­din­ţa de mar­ţi). Expli­ca­ţia es­te gă­si­tă de ana­liștii ING Bank în te­me­rea par­ti­ci­pan­ţi­lor de noi in­ter­ven­ţii ale BNR pe pia­ţă, în timp ce ana­liștii BCR văd expli­ca­ţia în ra­pi­di­ta­tea cu ca­re se anun­ţa for­ma­rea unui nou guvern. „Sunt șan­se mari ca tranziţia la noul guvern să fie lină, ast­fel încât nu aștep­tăm la va­ria­ţii mari pe pia­ţă, cu ex­cep­ţia pro­ba­bil a unui pu­seu de vo­la­ti­li­ta­te pe ter­men foar­te scurt, mai ales da­că noul guvern va întârzia sau da­că ne­go­ci­e­ri­le cu UDMR eșue­a­ză“, apre­cia­ză Du­mi­tru Dul­ghe­ru, ana­list al BCR, ca­re adau­gă și că pro­ba­bi­li­ta­tea suc­ce­su­lui în Par­la­ment al res­pin­ge­rii no­u­lui ca­bi­net es­te foar­te re­du­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.