COS­TUL RE­AL AL IN­FLA­ŢI­EI MICI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Pia­ţa mun­cii, respectiv evo­lu­ţia sa­la­ri­u­lui me­diu brut și a cos­tu­lui unitar cu for­ţa de mun­că, nu a generat pre­si­uni in­fla­ţi­o­nis­te în ul­ti­mul tri­mes­tru din 2013, ce­ea ce a con­tri­bu­it la mi­ni­me­le is­to­ri­ce ale in­fla­ţi­ei con­sem­na­te în ul­ti­me­le luni, con­sta­tă BNR. În de­cem­brie, rit­mul anual al sa­la­ri­u­lui no­mi­nal net s-a re­dus cu 1% fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă, până la 3,7%; în de­cem­brie 2013 fa­ţă de aceeași lu­nă a lui 2012, sa­la­ri­ul lu­nar me­diu net a cres­cut cu 3,7% (re­al: 2,1%), iar pe an­sam­blu în 2013 ace­lași in­di­ca­tor a cres­cut cu 4,8% (re­al: 0,8%). Con­form re­zul­ta­te­lor son­da­ju­lui INS/DG ECFIN, ci­tat de BNR în ul­ti­mul bu­le­tin tri­mes­trial, „aștep­tă­ri­le pe ter­men scurt su­ge­re­a­ză men­ţi­ne­rea ca­rac­te­ru­lui ete­ro­gen al con­di­ţi­i­lor pe pia­ţa mun­cii la ni­ve­lul prin­ci­pa­le­lor sec­toa­re: per­spec­ti­ve ne­ga­ti­ve în con­struc­ţii și în ser­vi­cii, respectiv sem­na­le de ame­li­o­ra­re re­la­ti­vă în in­dus­trie și, mai vizibil, în co­merţ“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.