VO­DA­FO­NE CAUTĂ PAR­TE­NERI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Vo­da­fo­ne Ro­mânia caută par­te­neri cu un capital de por­ni­re de peste 10.000 de eu­ro pentru a-și ex­tin­de re­ţe­aua de ma­ga­zi­ne în fran­ci­ză de la 19 la 50 uni­tă­ţi în ur­mă­toa­re­le do­uă luni, pro­ces ca­re va con­ti­nua până la fi­ne­le anu­lui, a anun­ţat ope­ra­to­rul de te­le­fo­nie mo­bi­lă. În pre­zent, com­pa­nia are 19 ma­ga­zi­ne în fran­ci­ză, în București, Iași, Cluj, Arad, Făl­ti­ceni, Pia­tra-Ne­amţ, Me­diaș, Si­ghișoa­ra, Bis­tri­ţa, Vișeul de Sus, Za­lău, Uri­cani, Co­mar­nic, Ca­ra­cal, Mi­zil și Târgu-Mu­reș. Nu­mă­rul aces­to­ra va ajun­ge la 50 în ur­mă­toa­re­le do­uă luni și va con­ti­nua să cre­as­că pe par­cur­sul între­gu­lui an, a anun­ţat com­pa­nia. Par­te­ne­rii vor avea ac­ces la know-how-ul, sis­te­me­le și aplicaţiile Vo­da­fo­ne, pre­cum și la pro­gra­me­le de pre­gă­ti­re pentru per­so­na­lul de vânzări. „Ne do­rim să con­stru­im acest model de business ală­turi de an­tre­pre­nori lo­ca­li cu (...) ex­pe­ri­en­ţă în do­me­niu, ori­en­ta­ţi spre re­zul­ta­te, ca­re au ca­li­tă­ţi de­mon­stra­te de con­du­ce­re. Aceștia tre­bu­ie să dis­pu­nă de o ba­ză de capital per­so­nal și să-și do­re­as­că să dez­vol­te un business pe ter­men lung, sub mar­ca Vo­da­fo­ne“, a de­cla­rat di­rec­to­rul de vânzări in­di­rec­te al Vo­da­fo­ne Ro­mânia Alexandru Ba­loi. Ac­ti­vi­ta­tea no­u­lui pro­gram es­te re­gle­men­ta­tă prin­tr-un con­tract de fran­ci­ză între Vo­da­fo­ne și par­te­ner. La in­tra­rea în acest model de business, se per­ce­pe o ta­xă de fran­ci­ză ca­re va­ria­ză între 2.500 și 15.000 de eu­ro, în func­ţie de fac­tori pre­cum ti­pul lo­ca­ţi­ei, su­pra­fa­ţa, zo­na ge­o­gra­fi­că și ni­ve­lul de investiţii ne­ce­sa­re ame­na­jă­rii și echi­pă­rii spaţiului co­mer­cial. În plus, po­ten­ţia­lul par­te­ner tre­bu­ie să dis­pu­nă de un capital de in­ves­ti­ţie ca­re por­nește de la 10.000 de eu­ro, ca­re aco­pe­ră ga­ran­ţia afe­ren­tă li­ni­ei de cre­dit co­mer­cial și ru­la­jul din pri­me­le do­uă luni de ac­ti­vi­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.