LICENŢELE DE TE­LE­VI­ZI­U­NE DI­GI­TA­LĂ, LA 300.000 EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Pre­ţul de por­ni­re pentru fi­e­ca­re din ce­le cinci li­cen­ţe de te­le­vi­zi­u­ne di­gi­ta­lă te­res­tră va fi de 300.000 de eu­ro, atri­bu­i­rea ur­mând să fie re­a­li­za­tă prin pro­ce­du­ra de se­lec­ţie competitivă de că­tre au­to­ri­ta­tea de re­gle­men­ta­re în co­mu­ni­ca­ţii (ANCOM), con­form unei ho­tă­râri adop­ta­te de Guvern. Con­form Stra­te­gi­ei ela­bo­ra­te de Ministerul So­ci­e­tă­ţii Infor­ma­ţi­o­na­le, ANCOM va scoa­te la licitaţie cinci li­cen­ţe (mul­ti­ple­xuri) de te­le­vi­zi­u­ne di­gi­ta­lă te­res­tră, pa­tru în UHF și unu în VHF, în stan­dard DVB-T2. Câști­gă­to­rul pri­mei li­cen­ţe în UHF va avea obli­ga­ţia de a tran­smi­te „free to air“, în con­di­ţii tran­spa­ren­te, con­cu­ren­ţia­le și ne­dis­cri­mi­na­to­rii, pos­tu­ri­le pu­bli­ce și private de te­le­vi­zi­u­ne ca­re se tran­smit în pre­zent în sis­tem ana­lo­gic te­res­tru, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Le­gii au­di­o­vi­zua­lu­lui. De ase­me­nea, ace­as­tă li­cen­ţă va tre­bui să asi­gu­re o aco­pe­ri­re în re­cep­ţie fi­xă de 90% din populaţie și 80% din te­ri­to­riu până la 31 de­cem­brie 2016, fi­ind sin­gu­ra li­cen­ţă din ce­le 5 dis­po­ni­bi­le ca­re are ast­fel de obli­ga­ţii de aco­pe­ri­re. Pentru ce­le­lal­te pa­tru li­cen­ţe, ope­ra­to­rii vor avea obli­ga­ţia ca până la 1 mai 2017 să ai­bă în func­ţi­u­ne cel pu­ţin 36 de emi­tă­ţoa­re pentru fi­e­ca­re din­tre re­ţe­le­le co­res­pun­ză­toa­re aces­tor li­cen­ţe, in­sta­la­te câte unul în fi­e­ca­re zo­nă de alo­ca­re. Toa­te licenţele vor fi acor­da­te pentru o pe­ri­oa­dă de 10 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.