T-MO­BI­LE VREA PAR­TE­NE­RIA­TE CU WHAT­SAPP ÎN RO­MÂNIA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Deutsche Telekom, pro­pri­e­ta­rul T-Mo­bi­le, vrea să for­me­ze par­te­ne­ria­te pe pi­e­ţe „pre­cum Ro­mânia“cu What­sApp, apli­ca­ţia de me­sa­ge­rie pre­lua­tă re­cent de Fa­ce­book pentru 19 miliarde de do­lari, cu 465 de milioane de uti­li­za­tori la ni­vel mon­dial, din ca­re 1,5 milioane pe pia­ţa ro­mâneas­că. Claudia Ne­mat, di­rec­tor al Deutsche Telekom pentru Europa, a pre­ci­zat că gru­pul es­te pre­gă­tit pentru par­te­ne­ria­te cu What­sApp în re­gi­u­ne, în ţări pre­cum Ro­mânia, dar nu și pe pia­ţa din Germania. Deutsche Telekom pro­mo­ve­a­ză în ace­lași timp ser­vi­cii alter­na­ti­ve pentru a atra­ge cât mai mul­te gru­puri de cli­en­ţi. „Nu cre­dem că se va im­pu­ne un sin­gur model, ci că vom avea o coa­bi­ta­re a mai mul­tor ser­vi­cii. Apli­ca­ţia pe ca­re o ve­ţi ale­ge de­pin­de de ca­te­go­ria de vârstă și de cât es­te de im­por­tan­tă in­ti­mi­ta­tea“, a afir­mat Ne­mat într-un interviu acor­dat Bloom­berg la Mo­bi­le Wor­ld Con­gress, în Bar­ce­lo­na. Ope­ra­to­rul Cosmote Ro­mânia, par­te a grupului Deutsche Telekom, de­ru­le­a­ză în pre­zent o ofer­tă pro­mo­ţi­o­na­lă cu What­sApp, prin ca­re cli­en­ţii au tra­fic gra­tis ne­li­mi­tat în re­ţe­aua de me­sa­ge­rie. What­sApp are peste 1,5 milioane de uti­li­za­tori în Ro­mânia, po­tri­vit unor es­ti­mări din pia­ţa de te­le­com. What­sApp es­te cea mai po­pu­la­ră apli­ca­ţie gra­tu­i­tă de me­sa­ge­rie in­stant la ni­vel mon­dial, cu 465 milioane de uti­li­za­tori. Șe­ful Fa­ce­book Mark Zuckerberg a de­cla­rat re­cent că apli­ca­ţia poate ajun­ge la peste un miliard de uti­li­za­tori. Co­fon­da­to­rul What­sApp Jan Ko­um a anun­ţat că fir­ma va lan­sa în pri­mă­va­ră un ser­vi­ciu de ape­luri de vo­ce gra­tis pe in­ter­net. What­sApp ar in­tra ast­fel în con­cu­ren­ţă cu Sky­pe, ser­vi­ciu de­ţi­nut de Mi­cro­soft.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.