CREȘTEREA VÂNZĂ­RI­LOR DE SMAR­TPHO­NE-URI VA ÎNCE­TINI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Creșterea vânză­ri­lor de apa­ra­te smar­tpho­ne va înce­tini la 6,2% până în 2018, de la 19% în acest an, în con­di­ţi­i­le în ca­re mul­ţi cum­pă­ră­tori din Ame­ri­ca de Nord și Europa au de­ja te­le­foa­ne iPho­ne sau Ga­la­xy, po­tri­vit com­pa­ni­ei de cercetare a pi­e­ţei IDC. Pro­du­că­to­rii de smar­tpho­ne-uri vor li­vra în acest an 1,2 miliarde de apa­ra­te, du­pă ce au de­pășit pra­gul de 1 miliard de uni­tă­ţi în 2013. Cu toa­te aces­tea, în 2014 creșterea vânză­ri­lor va înce­tini pu­ter­nic, la 19%, de la 38% în anul an­te­ri­or, an­ti­ci­pe­a­ză IDC. Pentru încu­ra­ja­rea uti­li­za­to­ri­lor să înlo­cu­ias­că te­le­foa­ne­le cu noi mo­de­le, Apple, producătorul iPho­ne, a cre­at apa­ra­te cu ecra­ne mai mari, cu sti­clă cur­ba­tă. Pro­du­că­tori pre­cum Sam­sung Elec­tro­nics, fa­bri­can­tul te­le­foa­ne­lor Ga­la­xy, cre­e­a­ză noi apa­ra­te, cum ar fi ce­a­su­ri­le co­nec­ta­te la in­ter­net. IDC an­ti­ci­pe­a­ză că sis­te­mul de ope­ra­re Android al Goo­gle va păs­tra o po­zi­ţie do­mi­nan­tă pe pia­ţă, dar co­ta va scădea până în 2018 la 76%, de la 79% în acest an. Co­ta de pia­ţă a sis­te­mu­lui iOS al Apple se va re­du­ce de la 15% la 14%, iar cea a Win­dows Pho­ne, dez­vol­tat de Mi­cro­soft, va crește de la 3,9% la 7%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.