YLISH

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

AU TRE­CUT DOAR DO­UĂ LUNI DE LA IN­STA­LA­REA NO­U­LUI DI­REC­TOR GE­NE­RAL AL AU­TO­MO­BI­LE

DA­CIA. NICOLAS MAURE ARE ÎNSĂ CLAR CONTURATE PLA­NU­RI­LE PE TER­MEN SCURT,

ME­DIU ȘI LUNG: COM­PE­TI­TI­VI­TA­TEA CU UZI­NA DIN TAN­GER, RESUSCITAREA PI­E­ŢEI AU­TOH­TO­NE ȘI PRO­DUC­ŢIA NOII GE­NE­RA­ŢII DE MAȘINI RE­PRE­ZIN­TĂ CE­LE MAI IM­POR­TAN­TE CAPITOLE DIN AGENDA FĂRĂ SPAŢII LIBERE A

FRANCEZULUI. on­jo­ur, ça va?“Nicolas Maure, noul di­rec­tor ge­ne­ral al Da­cia și Re­nault Ro­mânia, ne-a întâmpi­nat la cel mai re­cent eveni­ment Meet the CEO or­ga­ni­zat de Business Ma­ga­zin cu cea mai cla­si­că for­mu­lă fra­nțu­ze­as­că. Al pa­tru­lea francez de la con­du­ce­rea com­pa­ni­i­lor Au­to­mo­bi­le Da­cia și Re­nault Te­chno­lo­gie Ro­u­ma­nie(RTR), cu o ci­fră de afa­ceri cu­mu­la­tă de cir­ca pa­tru miliarde de eu­ro și cu pro­fi­turi de zeci de milioane chiar și pe timp de criză, pa­re să fie ti­pul de ma­na­ger cal­cu­lat: chib­zu­i­ește răs­pun­sul pentru fi­e­ca­re între­ba­re și es­te atent chiar și la mișcă­ri­le pe ca­re le fa­ce înain­te de de­cla­nșa­rea apa­ra­tu­lui la șe­di­nța foto.

Înain­te de eveni­ment, și-a acor­dat câte­va mi­nu­te pentru a se ui­ta la ta­blo­u­ri­le ex­pu­se în ho­lul ho­te­lu­lui un­de s-a des­fășu­rat eveni­men­tul, de­oa­re­ce „en­tu­zias­mul pentru noi des­co­pe­riri“re­pre­zin­tă prin­ci­pi­ul du­pă ca­re se ghi­de­a­ză în carieră, iar cul­tu­ra și istoria unei țări pot fi, din punc­tul lui de ve­de­re, un bun in­di­ca­tor pentru si­tuația eco­no­mi­că a ță­rii. Ta­blo­u­ri­le viu co­lo­ra­te con­tras­te­a­ză puțin cu piața au­to lo­ca­lă zdrun­ci­na­tă de criză, afla­tă la ju­mă­ta­te față de ni­ve­lul din 2009. Pră­buși­rea vânză­ri­lor de mașini Da­cia în Ro­mânia din ul­ti­mii pa­tru ani a fost com­pen­sa­tă ușor de Au­to­mo­bi­le Da­cia cu creșterea ex­por­tu­ri­lor, în pre­zent mai bi­ne de 90% din mași­ni­le pro­du­se la Mi­o­veni fi­ind des­ti­na­te străi­nă­tății.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.