FRA­NÇOIS FO­UR­MONT

2003 - 2009

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Sub man­da­tul său a fost pre­gă­ti­tă din punct de ve­de­re indus­trial pro­duc­ţia Lo­gan. Sub con­du­ce­rea lui, Re­nault a de­cis să con­stru­ias­că în Ro­mânia o fa­bri­că de cu­tii de vi­te­ze pentru mași­ni­le Re­nault și Nis­san, un centru tehnologic de mari di­men­si­uni și era foar­te aproa­pe să cum­pe­re fa­bri­ca de la Crai­o­va, ca­re ar fi ur­mat să pro­du­că mașini Nis­san. A pă­ră­sit con­du­ce­rea Da­cia Re­nault Ro­mânia când s-a pen­si­o­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.