CHRIS­TIAN ÈSTEVE

2002 - 2003

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Èsteve a fost unul din­tre cei ca­re s-au lup­tat, ală­turi de Con­stan­tin Stroe, pentru ca Re­nault să cum­pe­re Da­cia. An­te­ri­or pe­ri­oa­dei în ca­re a fost di­rec­tor ge­ne­ral a con­dus di­rec­ţia fi­nan­cia­ră a Da­cia și a fost res­pon­sa­bil cu fi­nan­ţe­le în ca­drul echi­pei de ne­go­ci­e­re a Re­nault cu statul ro­mân. Du­pă nu­mi­rea sa ca di­rec­tor ge­ne­ral, a avut misiunea de a pre­lua uzi­na Da­cia și de a înce­pe ope­ra­ţi­u­ni­le de tran­sfor­ma­re a aces­teia întro fa­bri­că au­to mo­der­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.