NICOLAS MAURE

di­rec­tor ge­ne­ral de la 1 ia­nua­rie 2014

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Are misiunea de a sus­ţi­ne dezvoltarea vi­i­toa­re­lor proiecte ale Re­nault.Es­te pri­mul di­rec­tor ca­re încă de la înce­pu­tul man­da­tu­lui tre­bu­ie să con­du­că uzi­na de la Mi­o­veni în com­pe­ti­ţie di­rec­tă cu fa­bri­ca grupului din Tan­ger, Ma­roc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.