ti­ne­rii ma­na­geri

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

1. Când schim­bi jo­bul, ana­li­ze­a­ză atent noi­le be­ne­fi­cii. Am schim­bat companiile de mul­te ori și mi-au fost ofe­ri­te mai mul­te jo­buri în afa­ra com­pa­ni­i­lor în ca­re lu­cram la un mo­ment dat, prin ur­ma­re, a tre­bu­it să mă întreb de mul­te ori da­că acest lu­cru re­pre­zin­tă ce­ea ce îmi do­resc. Când schim­bi companiile, schim­bi industria, schim­bi sec­to­rul, schim­bi oa­me­nii cu ca­re lu­cre­zi, lo­cul even­tual, așa că es­te esen­ţial să te gândești la be­ne­fi­ci­i­le pe ca­re le ob­ţii oda­tă cu ace­as­tă decizie. 2. În fi­e­ca­re zi tre­bu­ie să te gândești ca­re sunt pri­o­ri­tă­ţi­le pe ter­men scurt, me­diu și pe ter­men lung. Es­te foar­te im­por­tant să com­bini ce­le trei pla­nuri în agen­dă și să împar­ţi tim­pul pentru fi­e­ca­re din aces­tea. Da­că îţi pe­treci ma­jo­ri­ta­tea tim­pu­lui pentru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor pe ter­men scurt, exis­tă po­si­bi­li­ta­tea să pi­er­zi opor­tu­ni­tă­ţi. 3. Fii me­reu en­tu­zias­mat de des­co­pe­ri­rea de noi pro­vo­cări și de noi oa­meni, noi par­te­neri de afa­ceri. Tre­bu­ie să as­cul­ţi par­te­ne­rii și să înţe­le­gi afa­ce­rea lor. 4. Es­te bi­ne să com­bini mai mul­te do­me­nii într-o sin­gu­ră abi­li­ta­te, spre exem­plu ma­nu­fac­tu­ra și vânză­ri­le, în ca­zul meu. De ase­me­nea, es­te im­por­tant să tra­ver­se­zi mai mul­te po­zi­ţii în ca­drul com­pa­ni­i­lor în ca­re lu­cre­zi. Es­te esen­ţial să faci o com­bi­na­ţie între po­zi­ţii de ma­na­ge­ment și alt tip de jo­buri, să faci schim­bări la anu­mi­te pe­ri­oa­de de timp. Spre exem­plu, pri­ma oa­ră când m-am aflat în Ro­mânia, ave­am 3.000 de oa­meni ca­re îmi ra­por­tau și tre­bu­ia să mă asigur că fi­e­ca­re din­tre ei es­te mo­ti­vat să își fa­că în fi­e­ca­re zi tre­a­ba. Nu a fost foar­te ușor, ţi­nând cont că nu ave­am în acel mo­ment o ex­pe­ri­en­ţă vas­tă în ma­na­ge­ment, dar am reușit. Par­tea de ma­na­ge­ment es­te esen­ţia­lă și re­pre­zin­tă zi de zi o altă aven­tu­ră. 5. Cei ca­re do­resc să se ală­tu­re aven­tu­rii Re­nault în Ro­mânia tre­bu­ie să fie pre­gă­ti­ţi să ple­ce din ţa­ră, avem foar­te mul­te exem­ple în acest sens. Ei tre­bu­ie să înve­ţe mai mul­te lim­bi stăi­ne: fran­ce­za era ce­ru­tă la înce­put, dar acum se cer și lim­bi­le en­gle­ză, spa­ni­o­lă, ș.a. . În plus, tre­bu­ie să fie des­chiși mo­du­lui di­fe­rit de mun­că din me­di­i­le din alte ţări. Nu es­te im­po­si­bil ca di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Re­nault Nis­san să fie când­va ro­mân.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.