MAI PU INE PO­VERI

Business Magazin (Romania) - - + RESURSE UMANE -

Po­va­ra cre­di­te­lor a de­venit tot mai acu­tă, de­o­po­tri­vă în rândul com­pa­ni­i­lor și al per­soa­ne­lor fi­zi­ce. Producătorul de că­ră­mi­zi Ce­ma­con avea în 2010 da­to­rii de cinci ori mai mari de­cât cifra de afa­ceri și se afla practic în im­po­si­bi­li­ta­tea de a plă­ti da­to­ri­i­le. Pentru ace­as­ta, com­pa­nia a tre­cut prin­tr-un am­plu pro­ces de res­truc­tu­ra­re și, în pre­mi­e­ră în Ro­mânia, un cre­dit ban­car a fost tran­sfor­mat într-un pa­chet de ac­ţi­uni, ca­re a fost preluat de un fond de investiţii.

EVOIA RESTRUCTUR RII CRE­DI­TU­LUI BCR A DE­VENIT EVI­DENT LA SCURT TIMP DUP EVA­LUA­REA SI­TUA IEI FI­NAN­CIA­RE A COM­PA­NI­EI ÎN 2010. „Ne­go­ci­e­rea pro­priu-zi­să a înce­put însă în pri­ma par­te a anu­lui 2011. Res­truc­tu­ra­rea cre­di­tu­lui BCR a re­pre­zen­tat unul din­tre ele­men­te­le ese­nția­le pentru res­truc­tu­ra­rea Ce­ma­con“, spu­ne Li­viu Sto­le­ru, di­rec­tor ge­ne­ral și preșe­din­te al con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­trație al Ce­ma­con. Pro­ce­sul de res­truc­tu­ra­re a înce­put practic în ur­mă cu pa­tru ani, unul din­tre pași fi­ind schim­ba­rea echi­pei de ma­na­ge­ment, iar Sto­le­ru a preluat con­du­ce­rea com­pa­ni­ei. El își amin­tește că în 2010 producătorul de că­ră­mi­zi avea un cre­dit de pa­tru ori mai ma­re de­cât cifra de afa­ceri, ca­re tre­bu­ia ram­bur­sat în cinci ani și pentru că nu pu­tea fi aco­pe­rit în con­diți­i­le de atunci era un exem­plu clar de su­praînda­to­ra­re. To­to­da­tă, vânză­ri­le erau în scă­de­re, por­to­fo­li­ul de pro­du­se era înve­chit, iar ca­pa­ci­ta­tea de pro­du­cție nu era op­ti­mi­za­tă pentru ce­re­rea din acel mo­ment și pentru volumul vânză­ri­lor. „Re­or­ga­ni­za­rea ope­rați­o­na­lă a im­pli­cat o întoar­ce­re la 180 de gra­de a com­pa­ni­ei“, afir­mă Sto­le­ru. Tot el adau­gă că schim­ba­rea ra­di­ca­lă a cursului com­pa­ni­ei se ve­de cu ochi­ul li­ber în re­zul­ta­te­le com­pa­ni­ei, ca­re a avut cea mai ma­re creștere din in­dus­trie în ul­ti­mii trei ani.

NNo­ua echi­pă de ma­na­ge­ment a abor­dat noi pi­ețe, a lansat un nou por­to­fo­liu de pro­du­se, a dez­vol­tat și con­so­li­dat rețe­aua de dis­tri­bu­i­tori și a fi­na­li­zat un pro­ces am­plu de re­bran­ding. Do­va­dă și re­zul­ta­te­le com­pa­ni­ei, ca­re din 2010 a înre­gis­trat plusuri anua­le ale vânză­ri­lor, iar anul tre­cut cifra de afa­ceri a com­pa­ni­ei a bi­fat un plus de față de 2012, de­pășind 48 de milioane de eu­ro. Tot anul tre­cut, pi­er­de­ri­le to­ta­le au scă­zut cu 67% față de 2012, iar la sfârși­tul anu­lui 2013 co­ta de piață es­ti­ma­tă de re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­ei de­pășea 16%, față de 6% cât era în 2010. Ra­por­tat la 2009, cifra de afa­ceri a Ce­ma­con a cres­cut cu 107%. În ace­lași in­ter­val, piața de că­ră­mi­dă a scă­zut cu 34%. Ce­ma­con a încheiat anul 2013 cu o ci­fră de afa­ceri de peste 48 milioane de lei. EZULTATELE DE ANUL TRE­CUT, AFIRM REPREZENTAN II COM­PA­NI­EI, S-AU BA­ZAT PE CON­SO­LI­DA­REA POZI IEI PE PIA A DIN TRAN­SIL­VA­NIA, EX­TIN­DE­REA ARIEI DE DISTRIBU IE, NO­UA GAM DE PRO­DU­SE EVO­CE­RA­MIC I CONTRIBU IA CEN­TRE­LOR PRO­PRII DE VÂNZA­RE. Fa­bri­ca de la Re­cea, din ju­dețul Za­lău, a fun­cți­o­nat 11 luni din întreg anul 2013, un re­cord de la mo­men­tul în ca­re a fost da­tă în fun­cți­u­ne; ca­pa­ci­ta­tea de pro­du­cție a fost uti­li­za­tă în pro­po­rție

R

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.