TÂNĂ­RUL, IMPREVIZIUNEA, CRI­ZA ECO­NO­MI­CĂ ȘI PIA­ŢA

Business Magazin (Romania) - - + LEGISLA IE - de IOANA MIHAI-ANDREI

ÎN URMA MO­DI­FI­CĂ­RI­LOR ADU­SE DE NOUL COD CI­VIL, DE­O­PO­TRI­VĂ AVOCAŢII ȘI CLI­EN­ŢII TRE­BU­IE SĂ FIE ATEN­ŢI LA CONTRACTELE DE ÎNCHI­RI­E­RE, PENTRU CĂ ACES­TEA SE POT TRAN­SFOR­MA ÎN VERITABILE BOMBE CU CE­AS. DA­NI­EL MOREANU, DI­REC­TOR JU­RI­DIC AL GRUPULUI GENESIS DE­VE­LOP­MENT, DESLUȘEȘTE PO­VES­TEA. OMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA ES­TE CEL C RUIA I SE DATOREAZ CO­DUL CI­VIL DUP CA­RE A FUNC IONAT ARA ÎN UL­TI­MA SUT I MAI BI­NE DE ANI. Deși ino­va­tor pentru vre­mea sa, tre­ce­rea tim­pu­lui a im­pus mo­di­fi­cări. Iar în no­ua for­mă, re­cent adop­ta­tă, se pot re­gă­si cap­ca­ne, spu­ne Da­ni­el Moreanu, di­rec­tor ju­ri­dic al grupului Genesis De­ve­lop­ment. Gru­pul es­te cel mai im­por­tant pro­pri­e­tar ro­mân de bi­ro­uri din Ro­mânia, ca­re deți­ne West Ga­te Park și No­vo Park; Moreanu coor­do­nea­ză de­par­ta­men­tul ju­ri­dic, ca­re cu­prin­de șa­se oa­meni. El spu­ne că noul Cod ci­vil in­tro­du­ce o no­uă in­sti­tuție, impreviziunea. Aces­ta se re­fe­ră la faptul că toa­te contractele afec­ta­te de si­tuații ne­pre­vă­zu­te vor pro­du­ce alte efec­te de­cât ce­le sta­bi­li­te inițial de pă­rți.

Ofi­cial, art. 1.241 din cod spu­ne că „pă­rți­le sunt ți­nu­te să își exe­cu­te obli­gați­i­le, chiar da­că exe­cu­ta­rea lor a de­venit mai one­roa­să, fie da­to­ri­tă crește­rii cos­tu­ri­lor exe­cu­tă­rii pro­pri­ei obli­gații, fie da­to­ri­tă scă­de­rii va­lo­rii con­tra­pres­tați­ei. (2) Cu toa­te aces­tea, da­că exe­cu­ta­rea con­trac­tu­lui a de­venit ex­ce­siv de one­roa­să da­to­ri­tă unei schim­bări

Dex­ce­pți­o­na­le a împre­ju­ră­ri­lor ca­re ar fa­ce vă­dit in­jus­tă obli­ga­rea de­bi­to­ru­lui la exe­cu­ta­rea obli­gați­ei, in­sta­nța poate să dis­pu­nă: a) adap­ta­rea con­trac­tu­lui, pentru a dis­tri­bui în mod echitabil între pă­rți pi­er­de­ri­le și be­ne­fi­ci­i­le ce re­zul­tă din schim­ba­rea î mpre­ju­ră­ri­lor; b) înce­ta­rea con­trac­tu­lui, la mo­men­tul și în con­diți­i­le pe ca­re le sta­bi­lește. (3) Dis­po­ziți­i­le alin. (2) sunt apli­ca­bi­le numai da­că: a) schim­ba­rea împre­ju­ră­ri­lor a in­ter­venit du­pă închei­e­rea con­trac­tu­lui; b) schim­ba­rea împre­ju­ră­ri­lor, pre­cum și întin­de­rea aces­teia nu au fost și nici nu pu­te­au fi avu­te în ve­de­re de că­tre de­bi­tor, în mod re­zo­na­bil, în mo­men­tul închei­e­rii con­trac­tu­lui; c) de­bi­to­rul nu și-a asu­mat ris­cul schim­bă­rii împre­ju­ră­ri­lor și nici nu pu­tea fi în mod re­zo­na­bil considerat că și-ar fi asu­mat acest risc; d) de­bi­to­rul a încer­cat, într-un ter­men re­zo­na­bil și cu bu­nă-cre­di­nță, ne­go­ci­e­rea adap­tă­rii re­zo­na­bi­le și echi­ta­bi­le a con­trac­tu­lui“. Ce as­cund aces­te for­mu­lări?

În ca­zul în ca­re un con­tract de închi­ri­e­re nu es­te tra­tat co­res­pun­ză­tor, chi­riașul sau pro­pri­e­ta­rul pot ajun­ge în in­sta­nță pentru a ce­re re­du­ce­rea sau, du­pă caz, mă­ri­rea chi­ri­ei. Or, evo­luția

Api­eței imobiliare, în sens po­zi­tiv sau ne­ga­tiv, es­te aproa­pe im­po­si­bil de es­ti­mat, punc­te­a­ză avo­ca­tul.

Alți spe­cia­liști mai spun că une­le din pro­ble­me­le ca­re se pot ivi în prac­ti­că vor fi cau­za­te de in­ter­pre­ta­rea unor ter­meni de ge­nul „ca­rac­ter in­just“, „împre­ju­rări“sau „re­zo­na­bil“. Faptul că in­sta­nțe­le ca­pă­tă li­ber­ta­tea de a dis­pu­ne mo­di­fi­ca­rea con­trac­te­lor poate du­ce la lip­să de pre­dic­ta­bi­li­ta­te și la cre­a­rea unei ju­ris­pru­de­nțe di­fe­ri­te. MUZANT DIN PRI­MA ZI. Din­co­lo de de­ta­li­i­le ju­ri­di­ce, tână­rul avo­cat, 31 de ani, se do­ve­dește un vor­bi­tor de­ga­jat și glu­meț. Da­ni­el Moreanu a ur­mat Fa­cul­ta­tea de drept din ca­drul Uni­ver­si­tății București, iar aven­tu­ra în do­me­niu a înce­put încă din anul 4 de facultate. „Țin­te­am să ajung ma­gis­trat, ju­de­că­tor, și am avut un exa­men la drept co­mer­cial, ca­re a fost foar­te greu, și am fost in­vi­tat în prac­ti­că la David și Baias, ca­re es­te afi­lia­tă la PwC.“Se­di­ul era aproa­pe de facultate, în Piața Ope­rei din Capitală, și a ac­cep­tat. „A fost foar­te amu­zant în pri­ma zi“, po­ves­tește el. A ajuns la se­di­ul fir­mei la opt, era pri­mul. „Nu era ni­meni, în afa­ră de o fe­meie de ser­vi­ciu, ca­re mi-a spus că oa­me­nii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.