CINE ES­TE LI­LIA­NA FARMACHE?

(46 DE ANI)

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Es­te din anul 2007 ac­ţi­o­nar în ca­drul res­tau­ran­te­lor Nordsee, spe­cia­li­za­te în pre­pa­ra­rea de pro­du­se din pește și fruc­te de ma­re; Es­te de ase­me­nea ana­list în ca­drul com­pa­ni­ei Ori­on XXI, spe­cia­li­za­tă în consultanţă pe seg­men­tul M&A (fu­zi­uni și achi­zi­ţii). Lu­cre­a­ză în companie din 2002; A lu­crat din 1991 până în 2002 în sis­te­mul ban­car și bur­si­er, pentru Exim­bank, ABN și So­ciété Généra­le Se­cu­ri­ti­es; A ab­sol­vit Aca­de­mia de Stu­dii Eco­no­mi­ce, Fa­cul­ta­tea de fi­nan­ţe, asi­gu­rări, bănci și bur­se de va­lori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.