Secretele din bu­că­tă­rie

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENOR - de CRISTINA ROȘCA FOTO: VICTOR CIUPULIGA

„ e„Eu sunt din Fi­li­peștii de Pă­du­re și când am venit pri­ma da­tă la facultate în București eram con­vin­să că nu o să rămân aici, că nu o să mă pot adap­ta în agi­tația din Capitală. Acum nu mă văd lo­cu­ind altun­de­va“, își amin­tește antre­pre­noa­rea pri­mul ei con­tact cu Ca­pi­ta­la. Po­ves­tea înce­pe, așa cum spu­ne chiar ea, la fi­na­lul ani­lor ’80, când a intrat la Fa­cul­ta­tea de Fi­na­nțe, asi­gu­rări, bănci și bur­se de va­lori din ca­drul ASE, pe ca­re a ab­sol­vit-o în 1991, fi­ind ast­fel pri­ma ge­ne­rație de ab­sol­veți din ca­pi­ta­lism. Ime­diat du­pă ter­mi­na­rea stu­di­i­lor s-a an­ga­jat la Exim­bank, iar apoi a ră­mas în sis­te­mul ban­car până în 1997. „Ne-au re­cru­tat (cei de la Exim­bank - n.red.) de pe băn­ci­le fa­cul­tății.“Du­pă cir­ca pa­tru ani a plecat la ABN, tot ca ana­list. „Eu asta știu să fac, să lu­crez cu ci­fre­le.“Din sis­te­mul ban­car a plecat la So­ciété Généra­le Se­cu­ri­ti­es, un­de lu­cra ca ana­list pe acți­uni pentru com­pa­nii din industria bu­nu­ri­lor de larg con­sum din Ro­mânia, Slovenia și Li­tua­nia.

În 2002 o par­te din co­le­gii săi au înfi­i­nțat Ori­on XXI - o fir­mă de con­sul­ta­nță în M&A (fu­zi­uni și achi­ziții) - și au con­vins-o și pe ea să li se ală­tu­re ca ana­list și par­te­ner. Astă­zi, du­pă mai bi­ne de un de­ce­niu, pe­ri­oa­dă în ca­re și-a pus pe pi­ci­oa­re și pri­mul său business an­tre­pre­no­rial, Li­lia­na Farmache es­te în con­ti­nua­re ana­list pentru Ori­on XXI, și deși re­cu­noaște că au exis­tat mo­men­te di­fi­ci­le și zi­le când s-a gândit să re­nu­nțe, ui­tându-se în ur­mă, cre­de că a fă­cut ale­ge­rea po­tri­vi­tă atunci când a de­cis să me­ar­gă în pa­ra­lel cu jo­bul de ana­list și cu cel de antre­pre­nor. În 2007, du­pă mai bi­ne de 15 ani lu­crați ex­clu­siv în sis­te­mul fi­nan­ciar, cum­na­tul ei i-a pro­pus să își pu­nă ba­ze­le pro­pri­u­lui business în domeniul res­tau­ran­te­lor. El lu­cra­se înain­te în do­me­niu la Inter­ma­ce­do­nia și când a mers în Austria a descoperit Nordsee: „S-a întors ho­tă­rât să mă con­vin­gă“.

Inițial, Li­lia­na Farmache (soția unui exe­cu­tiv de la Cre­dit Eu­ro­pe Bank și fost tre­zo­ri­er la ING - Sil­vian Farmache) a crezut că va fi dificilă tre­ce­rea de la ana­list la antre­pre­nor, însă a de­cis to­tuși să dea o șan­să proi­ec­tu­lui. „La vre­mea ace­ea nu eram nici mă­car fan al pește­lui și fruc­te­lor de ma­re și nici nu știam res­tau­ran­te­le Nordsee.“Pentru a-l aju­ta însă pe cum­na­tul ei a re­a­li­zat un plan de fe­za­bi­li­ta­te pentru un business în do­me­niu, l-a tri­mis acți­o­na­ri­lor din Germania ca­re i-au con­tac­tat ra­pid pentru o întâlni­re: „Planul nos­tru i-a con­vins și ne-au acor­dat franciza“. Com­pa­nia Dar­com Sea Food, ca­re ope­re­a­ză franciza Nordsee în Ro­mânia, es­te deți­nu­tă de Li­lia­na Farmache (33%), Au­re­lian Cris­tian Farmache (33%) și Han­drea Da­ri­us Onuț (34%).

La­nțul Nordsee, ca­re are o is­to­rie de peste un se­col, deți­ne peste 400 de res­tau­ran­te în Europa și Ori­en­tul Mij­lo­ciu, ce­le mai mul­te în Germania (344) și Austria (42). Com­pa­nia es­te de ase­me­nea pre­zen­tă în ce­le mai mul­te sta­te din re­gi­u­ne, respectiv Ce­hia, Ro­mânia, Ungaria și Bulgaria cu 3 până la 5 uni­tăți. „No­uă ne-a fost acor­da­tă pri­ma fran­ci­ză in­ter­nați­o­na­lă.“

Pri­me­le res­tau­ran­te din Ro­mânia - ce­le do­uă din Bă­neasa Shop­ping Ci­ty - au fost des­chi­se în 2008 du­pă un trai­ning de trei luni în Germania la se­di­ul cen­tral. „A fost o pre­gă­ti­re și te­o­re­ti­că și prac­ti­că, cei tri­miși de noi (prin­tre ca­re și cum­na­tul ei - n.red.) tre­bu­ind să mun­ce­as­că în toa­te de­par­ta­men­te­le, au spă­lat pe jos, au stat la ca­să și au și gă­tit.“Cum­na­tul ei Au­re­lian Cris­tian Farmache es­te în con­ti­nua­re im­pli­cat în fun­cți­o­na­rea de zi cu zi a bu­si­nes­su­lui, el pe­tre­cându-și fi­e­ca­re zi în ce­le pa­tru lo­ca­luri ale la­nțu­lui (do­uă în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty și câte unu în AFI Pa­la­ce și București Mall). Li­lia­na Farmache es­te în con­ti­nua­re omul din spa­te­le ci­fre­lor, ea fi­ind cea ca­re ur­mă­rește ac­ti­vi­ta­tea fi­nan­cia­ră a fir­mei. „Ui­tându-mă în ur­mă la ca­ri­e­ra mea, cred că cea mai bu­nă decizie pe ca­re am luat-o a fost să aduc franciza Nordsee în Ro­mânia. Au fost mo­men­te când m-am gândit să re­nu­nț la unul din­tre ce­le do­uă jo­buri - Nordsee sau Ori­on XXI -, însă am de­cis să merg mai de­par­te.“Antre­pre­noa­rea afir­mă că în fi­e­ca­re zi de la 9 la 18 es­te ana­list, iar se­a­ra și în we­e­kend se ui­tă peste ci­fre­le pro­pri­u­lui business și merge în res­tau­ran­te. „Vi­sul meu es­te ca peste cinci ani să avem de­ja des­chis și un res­tau­rant în cen­trul ve­chi, un lo­cal di­fe­rit de ce­le de până acum, cu o su­pra­față mai ma­re și ca­re să me­ar­gă mai mult că­tre seg­men­tul de lux.“La­nțul ger­man are de­ja acest model im­ple­men­tat în ce­le mai im­por­tan­te pi­ețe - Germania și Austria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.