(năs­cut în 1953)

CHA­RIF SO­U­KI

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

es­te un imi­grant din Li­ban ca­re a lu­crat ca ban­cher și res­tau­ra­tor pentru o lun­gă pe­ri­oa­dă de timp. Du­pă ter­mi­na­rea stu­di­i­lor, So­u­ki nu s-a mai pu­tut întoar­ce în Li­ban din cau­za răz­boi­u­lui ci­vil. Și-a gă­sit în scurt timp un loc de mun­că în Sta­te­le Uni­te, pentru că la acel mo­ment mul­te com­pa­nii cău­tau per­soa­ne de pro­fi­lul său: ti­neri vor­bi­tori de lim­ba ara­bă ca­re să ai­bă stu­dii eco­no­mi­ce de la o uni­ver­si­ta­te de top. A lu­crat ca bro­ker timp de câţi­va ani în ca­drul fir­mei Blyt­he, East­man, Dil­lon & Co. Du­pă ce a de­venit cu­nos­cut, Cha­rif So­u­ki a înce­put să lu­cre­ze pe cont pro­priu, in­ter­me­di­ind tran­zac­ţii imobiliare în toa­tă lu­mea. Atunci când s-a de­cis să in­ves­te­as­că în ter­mi­na­le pentru a im­por­ta ga­ze na­tu­ra­le, So­u­ki nu știa ni­mic des­pre pro­ce­sul de frac­tu­ra­re hi­drau­li­că. La înce­pu­tul ani­lor 2000, el a re­a­li­zat că Sta­te­le Uni­te im­por­tă can­ti­tă­ţi uriașe de gaz și că tre­bu­ia gă­si­tă o so­lu­ţie de a-l ex­tra­ge din sol. Com­pa­nia sa a ob­ţi­nut peste 350 de milioane de do­lari și So­u­ki es­te acum unul din­tre prin­ci­pa­lii ex­por­ta­tori de ga­ze na­tu­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.