(năs­cut în 1945)

HA­ROLD HAMM

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

din Okla­ho­ma, a avut în co­pi­lă­rie o sta­re fi­nan­cia­ră ex­trem de proas­tă, ca­re nu i-a per­mis să ur­me­ze o facultate. Pa­si­o­nat de lu­mea pe­tro­li­e­ră, a încer­cat să se an­ga­je­ze la fir­me­le mari ale vre­mii, însă nu a fost ac­cep­tat la ni­ci­u­na. Ha­rold Hamm și-a înce­put ca­ri­e­ra re­pa­rând mașini și a ajuns în lis­ta For­bes a ce­lor mai bo­ga­ţi oa­meni din Sta­te­le Uni­te. În 2012, Hamm s-a ală­tu­rat cam­pa­ni­ei pre­zi­den­ţia­le a lui Mitt Rom­ney cu func­ţia de con­si­li­er pe teme de ener­gie. Va­loa­rea ave­rii sale es­te în acest mo­ment es­ti­ma­tă la peste 11 miliarde de do­lari. Că­să­to­rit și di­vor­ţat de do­uă ori, omul de afa­ceri es­te ta­tăl a cinci co­pii. Ha­rold Hamm es­te diag­nos­ti­cat cu dia­bet tip 2, iar Uni­ver­si­ta­tea din Okla­ho­ma și-a numit cen­trul de cercetare a dia­be­tu­lui în onoa­rea sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.