(1919-2013)

GE­OR­GE MIT­CHELL

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

es­te considerat pă­rin­te­le ex­ploa­tă­rii ga­ze­lor de șist. Fiul unui grec ca­re și-a croit drum spre Sta­te­le Uni­te, Mit­chell și-a petrecut de­ce­nii ad­mi­nis­trând o companie de ga­ze na­tu­ra­le din Ho­us­ton. Spre sfârși­tul ani­lor ‘90, com­pa­nia a întâmpi­nat di­fi­cul­tă­ţi fi­nan­cia­re, iar Mit­chell a in­sis­tat ca an­ga­ja­ţii să gă­se­as­că o me­to­dă de a fo­ra în șis­turi. Un tânăr in­gi­ner, pe nu­me Ni­cho­las Stein­sber­ger, a fă­cut o des­co­pe­ri­re ca­re avea să schim­be lu­mea. Ulterior, Ge­or­ge Mit­chell a fost im­pli­cat în con­stru­i­rea a peste 60.000 de pu­ţuri de fo­ra­re. Prin „Cyn­thia and Ge­or­ge Mit­chell Fo­un­da­ti­on“, omul de afa­ceri a do­nat peste 400 de milioane că­tre cau­ze, pro­gra­me sau in­sti­tu­ţii de aju­tor social. În 2010, el s-a ală­tu­rat pro­gra­mu­lui „Gi­ving Pled­ge“împreu­nă cu War­ren Buf­fet și Bill Ga­tes, anun­ţând că ma­re par­te din ave­rea sa va merge că­tre or­ga­ni­za­ţii ca­ri­ta­bi­le. Ta­tă a ze­ce co­pii, Mit­chell a mu­rit în 2010 la vârsta de 94 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.